Acknowledgements

Margaret Griffiths

GRIFFITHS Dymuna Dewi a theulu y ddiweddar Margaret Griffiths, Cartref Clyd, LHafren, San Clddiolch yn gynnes i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob caredigrwydd a chymorth a roddwyd iddynt ac am bob neges o gydymdeimlad a dderbyniwyd ganddynt yn eu profedigaeth. Diolch arbennig i Ken a Lynys Davies, Trefnwyr Angladdau, Blaenwern, Clynderwen am y modd urddasol y deliwyd gyda'r trefniadau ac i'r Parchg Alwyn Daniels am gymryd at y gwasnaeth mewn modd mor hyfryd yn absenoldeb y Parchg Rhodri Glyn Thomas. Diolch hefyd i Joan am fod wrth yr organ, a'r rhai fu'n dosbarthu'r taflenni. Rydym yn ddyledus hefyd am y gofal a gafodd gan y gofalwyr, a'r doctoriaid a'r nyrsys yn San Cl Diolchir hefyd i bawb a gyfrannodd tuag at Diabetes UK. Derbyniwyd dros £800 hyd yma

697 views

Messages