Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance

Notice ID: MFN0597293

Notice effective from
24th February 2021 to 26th March 2021

The Planning Inspectorate Yr Arolyqiaeth Gynllunio
Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance
(Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016 Notice is hereby given that Wessex Solar Energy has submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for: Installation of 22 MW solar park with associated infrastructure.
Notice is hereby given that Wessex Solar Energy has submitted an application for a Development of National Significance (DNS) to the Welsh Ministers for: Installation of 22 MW solar park with associated infrastructure.
The site is located at Blackberry Lane, Nash, Pembrokeshire, SA72 4SJ
Members of the public can view the application documents online at:

https://dns.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/

blackberry-lane-solar-park/
The timetable for the submission of evidence has begun and interested persons may submit representations to the Planning Inspectorate on behalf of the Welsh Ministers (details below) by 31/03/2021. All representations will be published to the DNS website as soon as the deadline has passed.
More information on the DNS process, including a guide for communities can be found at:
ht^://gov.wales/topics/planning/developcontroVdevelopments-of-national-significance/?lang=en.
Isabel Nethell Head of Service The Planning Inspectorate, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 0303 444 5940 -

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk

Date: 24/02/2021
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (Fel y'i Diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Cymru) 2016 Hysbysir drwy hyn bod Wessex Solar Energy wedi cyflwyno cais ar gyfer Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol i Weinidogion Cymru ar gyfer: Gosod pare solar 22 MW gyda seilwaith cysylltiedig. Mae'r sane wedi'i leoli ar Blackberry Lane, Nash, Sir Benfro, SA72 4SJ
Hysbysir drwy hyn bod Wessex Solar Energy wedi cyflwyno cais ar gyfer Datblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol i Weinidogion Cymru ar gyfer: Gosod pare solar 22 MW gyda seilwaith cysylltiedig. Mae'r sane wedi'i leoli ar Blackberry Lane, Nash, Sir Benfro, SA72 4SJ
Mae aelodau'r cyhoedd yn gallu gweld dogfennau'r cais ar-lein yn

https://dis.plarininginspectorate.gov.uk/cy/projects/wales/

parc-solar-blackberry-lane/
Mae'r amserlen ar gyfer cyflwyno tystiolaeth wedi dechrau a gall personau a buddiant gyflwyno sylwadau i'r Arolygiaeth Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru (mae'r manylion isod) erbyn 31/03/2021. Bydd yr holl sylwadau'n cael eu cyhoeddi ar wefan y Porth Gwaith Achos Apeliadau cyn gynted ag y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio. hyd i ragor o wybodaeth am y broses Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol, gan gynnwys canllawiau ar gyfer cymunedau, yn:

http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/

developments-of-national-sigmficance/?lang=cy.
Isabel Nethell Pennaeth y Gwasanaeth Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y Goron, Pare Cathays,
Caerdydd CF10 3NQ 0303 444 5940 -

dns.wales@planninginspectorate.gov.uk


Dyddiad: 24/02/2021

Attachments

MFN0597293.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices