Search for more Public Notices in your area
Traffic

PUBLIC NOTICE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL THE COUNTY OF PEMBROKE (NEWPORT STREET MARKET) (MARKET STREET, NEWPORT) (TEMPORARY TRAFFIC RESTRICTION) ORDER 2021

Notice ID: HAV2037917

Notice effective from
24th March 2021 to 23rd April 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGORSIR PENFRO
GORCHYMYN SIR BENFRO (MARCHNAD STRYD TREFDRAETH) (STRYD Y FARCHNAD, TREFDRAETH)
(CYFYNGIAD DROS DRO AR DRAFFIC) 2021 Rhoddir RHYBUDD trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud y Gorchymyn canlynol yn unol ag Adran 21 o Ddeddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 ar gyfer Atal Rhwystrau ac ati.
YN GYMAINT ag y bydd Heol y Farchnad, Trefdraeth, yn ystod rhai oriau arbennig bob dydd Llun yn ystod y cyfnod o'r 1af Ebrill 2021 IV 31aint Mawrth 2022, yn orlawn ac yn debygol o fod wedi ei rhwystro oherwydd cynnal marchnad stryd yno. Mae Cyngor Sir Penfro County Council yn unol &V pwerau a roddir gan Adran 21 o Ddeddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 TRWY HYN YN GORCHYMYN A CHYFARWYDDO er mwyn atal rhwystrau yn yr heol a enwyd y diwrnod a enwyd, y perchiry Rheoliadau canlynol:-
1. Yn amodol ar y darpariaethau hynny sydd yn erthyglau 4 a 5, bydd y rhan honno o Heol y Farchnad, Trefdraeth o'i chyffordd gyda heol yr A487(T) rhwng Abergwaun ac Aberteifi, tua'r de at ei chyfFordd gyda Heol yr Eglwys, wedi ei chau i bob traffig cerbydol yn cynnwys beiciau gyda phedalau, rhwng yr amserau 08:00 a 14:00 bob dydd Llun yn olynol gan ddechrauV laf Ebrill 2021 tan y 31aint Mawrth 2022 yn gynhwysol.

2. Bydd y ffordd arall ar gyfer cerbydau sydd am deithio ar hyd Heol y Farchnad ar hyd East Street, Upper St Mary's Street, a Heol yr Eglwys.

3. Bydd modd cerdded yno tra bydd yr heol wedi ei chau.

4. Ni fydd dim yn erthygl 1 oV gorchymyn hwn yn berthnasol i unrhyw gerbyd a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys, cerbydau a ddefnyddir mewn cysylltiad IV digwyddiadau sy'n peri'r gorchymyn hwn, nac i unrhyw beth a wneir gyda chaniatad neu dan gyfarwyddyd Swyddog o'r Heddlu.

5. Bydd darpariaethau erthygl 1 yn berthnasol yn unig yn ystod yr amserau hynny ac i'r graddau hynny ag y bydd arwyddion traffig yn dangos gweithrediad y cyfyngiadau y maeV darpariaethau hynny yn cyfeirio atynt.

Dyddiedig yr 24 Mawrth 2021 Darren Thomas Pennaeth Isadeiledd Neuadd y Sir Hwlffordd
PUBLIC NOTICE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL THE COUNTY OF PEMBROKE (NEWPORT STREET MARKET) (MARKET STREET, NEWPORT) (TEMPORARY TRAFFIC RESTRICTION) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council has made the following Order under Section 21 of the Town Police Clauses Act 1847 for the Prevention of Obstruction etc.
WHEREAS during certain hours every Monday during the period 1st April 2021 to 31st March 2022, Market Street, Newport, will be thronged and liable to be obstructed due to a street market taking place.
Pembrokeshire County Council pursuant to the powers conferred by Section 21 of the Town Police Clauses Act 1847 DO HEREBY ORDER AND DIRECT that for the purpose of preventing obstruction in the said street on the said day the following Regulations shall be observed:-
1. Subject to those provisions contained in article 4 & 5, that section of Market Street, Newport from its junction with the A487(T) Fishguard to Cardigan road, south to its junction with Church Street shall be closed to all vehicular traffic including pedal cycles between 08:00hrs and 14:00hrs on consecutive Mondays commencing 1st April 2021 to 31st March 2022 inclusive.

2. The alternative route for vehicles wishing to travel along Market Street, will be via East Street, Upper St Mary's Street, and Church Street.

3. Pedestrian access will be maintained throughout the duration of the closure.

4. Nothing in article 1 of this order shall apply to any vehicle being used by the emergency services, vehicles being used in connection with the events giving rise to this order, or anything done with the permission or under the direction of a Police Officer.

5. The provisions of article 1 shall only apply during such times and to such extent as the application of the restrictions referred to therein are indicated by traffic signs.

Dated this 24th March 2021 Darren Thomas Head of Infrastructure County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2037917.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices