Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS ROADS, PEMBROKESHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION AND RESTRICTION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: HAV2037918

Notice effective from
24th March 2021 to 23rd April 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (AMRYW FFYRDD, GOGLEDD SIR BENFRO) (GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD DROS DRO AR DRAFFIG CERBYDOL) 2021 Rhoddir RHYBUDD trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn yn unol ag Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y diwygiwyd hi gar Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Rhoddir

trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn yn unol ag Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y diwygiwyd hi gar Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae angen y gorchymyn arfaethedig er mwyn gallu gweithio i gyweirio a gosod wyneb newydd ar hyd amryw heolydd o fewn y wardiau Cymuned a Thref hynny a welir yn yr atodlen isod.

Effaith y Gorchymyn, a fydd yn ddilys am gyfnod o ddim mwy na 12 mis, fydd:-

a) gwahardd dros dro pob traffig cerbydol, heblaw cerbydau sydd wedi eu heithrio, rhag mynd ar hyd y rhannau hynny o'r heol lie nad oes digon o led yn y cerbytffordd i gynnal y llif traffig yn ystod y gwaith.b) gorfodi cyfyngiad cyflymder o 20mya ar bob rhan o'r heol yn dilyn y gwaith aihwynebu.Y bwriad yw hyn; bydd y cyfyngiadau, ag arwyddion yn cyfateb iddynt, yn cael eu rhoi

ar waith ar ddydd Llun 29 Mawrth 2021 a bydd y gwaith yn cael ei wneud yn unol 3

rhaglen dreigl. Bydd llwybrau teithio amgen ar gyfer y traffig yn cael eu darparu. ag

arwyddion yn cyfateb iddynt. Bydd mynedfa i gerddwyr dal i fod ar gael yn ogystal 3

mynedfa cyfyngedig i gerbydau er mwyn iddynt fynd i'r eiddo a effeithir.

Mae rhestr o'r heolydd yr effeithir arnynt ar gael trwy anfon e-bost at yr Adran Traffig,

Cyngor Sir Penfro (

Traffic@pembrokeshire.gov.uk

).

Dyddiedig y 24 dydd hwn o Mawrth 2021

Darren Thomas

Pennaeth Isadeiledd

Neuadd y Sir

Hwlffordd

ATODLEN

Amryw ffyrdd yn wardiau Cymuned a Thref yn:-

Amroth, Caeriw, Clydau, Crymych, Dinas Cross, Abergwaun gogledd ddwyrain, Hwlffordd, Hundleton, Llandyfai, Treletert, Llangwm, Llanrhian, Maenorbyr, Martletwy, Maenclochog, Aberdaugleddau Dwyrain, Arberth Wledig, Neyland Gorllewin, Penalun, Saundersfoot, Scleddau, Solfach, Tyddewi, Llanismel, The Havens, Cas-Wis

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS ROADS, PEMBROKESHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION AND RESTRICTION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

The Order is necessary to enable carriageway patching and resurfacing works to be carried out along various roads within those Community and Town wards contained in the Schedule below.

The effect of the Order, which will have a maximum duration of 12 months, will be to:-

a) temporarily prohibit all vehicular traffic, other than exempted vehicles, from proceeding along those sections of road where there is insufficient carriageway width to maintain traffic flow during the works.b) impose a temporary 20mph speed limit on all sections of road following resurfacing works.It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into force on Monday 29th March 2021 with work being undertaken on a rolling programme. Alternative routes will be provided and signed accordingly. Pedestrian access will also be maintained together with limited vehicular access to affected properties which are located outside of the works area.

A list of the roads affected can be obtained by e-mail from the Traffic Section,

Pembrokeshire County Council (

Traffic@pembrokeshire.gov.uk

).

Dated this 24th day of March 2021

Darren Thomas

Head of Infrastructure

County Hall

Haverfordwest

SCHEDULE

Various Roads in the Community and Town wards oft-Amroth, Carew, Clydau, Crymych, Dinas Cross, Fishguard North East, Haverfordwest, Hundleton, Lamphey, Letterston, Llangwm, Llanrhian, Manorbier, Martletwy, Maenclochog, Milford East, Narberth Rural, Neyland West, Penally, Saundersfoot, Scleddau, Solva, St Davids, St Ishmaels, The Havens, Wiston

Attachments

HAV2037918.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices