Search for more Public Notices in your area
Planning

RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10

Notice ID: HAV2049578

Notice effective from
7th April 2021 to 7th May 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf./ Ref No. 20/0856/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Cilfbden Farm, Narberth, Pembrokeshire, SA67 8BU

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr. Peter James

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County

Council

Am ganiatad / For permission for: Sied Ffram Porth Amaethyddol i orchuddio iard sy'n bodoli eisoes / Agricultural Portal Framed Shed to cover an existing yard

Rhif cyf./ Ref No. 20/1069/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Tregendeg Farm, Tregendeg

Road, PENFFORDD, Clunderwen, Pembrokeshire, SA66 7JQ

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr. John Bevan

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County

Council

Am ganiatad / For permission for: Covering of an existing open cattle yard / Gorchuddio iard agored bresennol i wartheg

MaeV datblygiad arfaethedig uchod yn effeithio ar Hawl Dramwy Gyhoeddus /

The above proposed development affects a Public Right of Way.

Rhaid derbyn yr holl syhvadau erbyn / All comments must be received by;

21/04/2021

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 07/04/2021_

Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi

ar-iein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Gwasnaethau Cymunedol

(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:

Neuadd y Sir,

Hwlffordd,

Sir Penfro,

SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit

their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of

Community Services (quoting reference) at the following address:

County Hall,

Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2049578.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices