Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (B4313 & ADJOINING ROADS AT BETHESDA)

Notice ID: HAV2056694

Notice effective from
14th April 2021 to 14th May 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN SIR BENFRO (B4313 A FFYRDD CYFAGOS YM METHESDA)
(TERFYN CYFLYMDER 30MYA a 40MYA) 2021 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro ar y 13ed diwrnod o Ebrill 2021 wedi rhoi Gorchymyn o dan Adran 84 a rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"). Effaith y Gorchymyn fydd gosod terfyn cyflymder o 30mya drwy'r gyffordd a'r pentref a darparu terf/n cyflymder "parth clustogi" o 40mya rhwng y terfyn cyflymder 30mya a'r terfyn cyflymder cenedlaethol fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.
Bydd y gorchymyn yn dod i rym ar y 19fed diwrnod o Ebrill 2021, a gellir gweld copi
ohono, ynghyd a map yn dangos pa rannau o'r ffyrdd yr effeithir arnynt, ar-lein yn

https://vvww.sir%5eenfra.gov.ul%5erheoleiddio-trraffig-ffyrdd


Gall unrhyw unigolyn sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu
unrhyw ddarpariaeth sydd oddi fewn iddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir
gan y Ddeddf, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad yn y Ddeddf neu
unrhyw offeryn a wnaed oddi tano mewn perthynas a'r Gorchymyn, wneud cais i'r
Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn.
Dyddiedig y 14fed diwrnod hwn o Ebrill 2021
Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd
ATODLEN 1 Terfyn Cyflymder o 30mya
o bwynt 110 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i gyffordd a'r U6100 i
bwynt 330 metr i'r de. o bwynt 265 metr i'r de-orllewin o'i gyffordd a'r B4313. o bwynt 300 metr i'r gogledd o'i gyffordd a'r U6100. Atodlen 2 Terfyn Cyflymder o 40mya o bwynt 110 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i gyffordd a'r U6100 i
bwynt 500 metr ymhellach i'r gogledd-ddwyrain.
THE COUNTY OF PEMBROKE (B4313 & ADJOINING ROADS AT BETHESDA)
(30MPH & 40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that on the 13th day of April 2021 Pembrokeshire County Council made an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to impose a 30mph limit through the junction and village and provide a 40mph "buffer zone" speed limit between the 30mph and national speed limited as specified in the Schedule to this order. The order will come into force on the 19th day of April 2021 a copy of which together with a map showing the lengths of road affected, may be viewed on line at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act, or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, may within six weeks of the date on which the Order was made apply to the High Court for this purpose. Dated this 14th day of April 2021 Darren Thomas, Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest
Schedule 1 30mph Speed Limit
Road
B4313
U6100 U6111
B4313
Length
From a point 110 metres north east of its junction with U6100 to a point 330m south.
From a point 265 metres south west of its junction with the B4313. From a point 300m north of its junction with the U6100. Schedule 2 40mph Speed Limit From a point 110 metres north east of its junction with U6100 to a
point 500m further north east.

Attachments

HAV2056694.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices