Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10

Notice ID: HAV2061365

Notice effective from
21st April 2021 to 21st May 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 20/0914/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at High Roost, MATHRY, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 5HD
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Richard and Mrs Victoria Grange
Yn gwneud cais I / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Estyniad ystafell amlbwrpas unigol gyfnewid
arfaethedig, gyda newidiadau mewnol / Proposed replacement single utility
extension, with internal alterations.
Rhif cyf. / Ref No. 20/1097/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at Royal Oak Public House, Market Square, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9HA Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr. Oliver Blakiston Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Tynnu grisiau mewnol modern, darparu grisiau allanol newydd yn y tu cefn ac uwchraddio'r patio presennol, adeiladu estyniad to pwyso yn y tu cefn i ddarparu man eistedd dan orchudd, ac estyniad i'r seler i ddarparu bar y tu allan
/ The removal of a modern internal staircase, the provision of new external steps to rear and upgrading existing patio, Construction of lean-to extension to rear to provide covered seating and extension to cellr to provide external bar Rhif cyf. / Ref No. 20/1148/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at 67 Laws Street, Pembroke Dock, SA72 6DQ
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr G. Brooker Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Newid defnydd o annedd sengl i ddau
annedd, gan greu fflat islawr ar wahan. Man newidiadau allanol i gefn yr
eiddo. AifwampioV tu mewn yn llwyr a man newidiadau / Change of use
from single dwelling to two, creating separate basement flat. Minor external
alterations to the rear of the property. Full internal refurbishment and
minor alterations.
Rhif cyf. / Ref No. 20/1162/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at
The Grove Hotel, Molleston, Narberth, SA67 0BX
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Neil Kedward
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Tri estyniad ystafelloedd haul i adeiladau
o fewn cwrtil GwestyY Grove (Cyrc18978) / Three sun room extensions to
buildings within the curtilage of The Grove Hotel (Ref:18978)
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The
above directly affects the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:
05-May-2021
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 21/04/2021
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyfIwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeimod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir, Hwlffordd,
Sir Penfro, SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services (quoting reference) at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael coplau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2061365.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices