Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

Notice ID: HAV2069585

Notice effective from
28th April 2021 to 28th May 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 20/0852/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: St Thomas A Becket
Chapel, The Rath, Milford Haven, SA732QA
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr. Stefan Smart
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County
Council
Am ganiatad / For permission for: Newid defhydd hen gapel gwag i ddarparu defnydd atodol ar gyfer annedd gyfagos / Change of use of disused chapel to provide ancillary use for adjacent dwelling Rhif cyf./Ref No. 20/1101/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 10B, West Street, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9AE
Rwy*n hysbysu bod / I give notice that: Mr. Andrew Thomas, TES Edukey Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for Hen Gymdeithas AdeiladuV Halifax -Ailwampio'r Tu Mewn i'r Swyddfa, gwaith trydanol a thynnu waliau stydiau mewnol modern presennol. / Former Halifax Building Society - Internal Office Refurbishment, electrical works and removal of existing modern internal stud walls.
Rhif cyf. / Ref No. 20/1106/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 16 Main Street, Fishguard, SA65 9HJ
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mssrs Howell, Goddard & Coox, RLH Architectural Ltd
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Caniatad Adeilad Rhestredig Arfaethedig
/ Newid Defnydd ar y llawr cyntaf a'r ail lawr. / Proposed Listed Building
Consent / Change of Use of first & second floors.
MaeV uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig /
The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:
12/05/2021
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 28/04/2021
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit
their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of
Community Services {quoting reference) at the following address:
County Hall,
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael coplau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2069585.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices