Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

Notice ID: HAV2083111

Notice effective from
12th May 2021 to 11th June 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10
TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 20/0849/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Masonic Hall, Hamilton Terrace, Milford Haven SA73 3JN
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr. Lee Bridges
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Gwaith Peirianneg Arfaethedig a Darparu Drws Allanol Newydd i Ddarparu Ardal Fwyta Allanol/Proposed Engineering works and Provision of New External Door to Provide External Dining Area
Rhif cyf./ Ref No. 20/1024/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 24, Church Street, Haverfordwest SA61 2EA
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mrs. Joyce Morgan
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Caniatad Adeilad Rhestredig 6l-weithredol a chaniatad cynllunio ar gyfer estyniad heulfan yn y cefn a adeiladwyd yn 2000, ynghyd a chymeradwyaeth Adeilad Rhestredig i ddefnyddio gofod yn yr atig ar gyfer swyddfa/lle storio./ Retrospective Listed Building and planning permission for rear conservatory extension built in 2000, plus Listed Building approval to use attic space for office/storage.
MaeV uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 19-May2021
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 05-May-2021
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir, Hwlffordd,
Sir Penfro, SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services (quoting reference) at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2083111.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices