Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2082560

Notice effective from
12th May 2021 to 11th June 2021

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Rhif cyf. / Ref No. 21/0014/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Heatherton World of Activities, St Florence, Tenby, SA70 8RJ

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Charles Davies, Heatherton Country Sports Park Ltd

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Cam 3: Codi 20 caban gwyliau arall; annedd rheolwyr/diogelwch gydag adeilad swyddfa 'cyfarfod a chyfarch' cysylltiedig; creu llyn amwynder, tirweddu a gwelliannau bioamrywiaeth / Phase 3: Erection of a further 20 holiday lodges; managers/security dwelling with linked 'meet and greet' office building; creation of amenity lake, landscaping and biodiversity enhancements.

Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a/are Major Development(s).

Rhif cyf. / Ref No. 20/0887/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Mountain Town, TAVERNSPITE, Whitland, Pembrokeshire, SA34 ONN

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Alan McTear

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Addasiadau i fynediad. / Alterations to access

Mae'r datblygiad arfaethedig uchod yn effeithio ar Hawl Dramwy Gyhoeddus / The above proposed development affects a Public Right of Way.

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 26-May-2021

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 12-May-2021_

Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu

eu rhoi ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y

Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cymunedol

(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:

Neuadd y Sir,

Hwlffordd,

Sir Penfro, SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services (quoting reference} at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2082560.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices