Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.21) ORDER 2021

Notice ID: HAV2092800

Notice effective from
26th May 2021 to 25th June 2021

CYNGOR SIR PENFRO
PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (CYDGRYNHOI) 2011 GORCHYMYN (AMRYWIAD RHIF 21) 2021
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn wrth arfer ei bwerau dan adrannau 1,2,4,32,35,45, 46,49,53,101,102,124 a rhan IV Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf") fel y'i dlwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoleiddio Trafflg Ffyrdd 1984 ("Deddf 2004"), a'r holl bwerau galluogi eraill.
Bydd y Gorchymyn yn diwygio ymhellach Orchymyn 2011 Cyngor Sir Penfro (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Cydgrynhol) 2011 ac amserlenni a geir o'i fewn ac amrywiadau dilynol.
Effaith y cynigion fydd cyflwyno cyfyngiadau aros newydd, diwygio a/neu ddirymu rhai cyfredol ar yr hydoedd o ffyrdd a bennir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn.
Gallwch weld copi o'r gorchymyn drafft ynghyd a chynlluniau sy'n dangos lleoliadau'r cyfyngiadau a datganiad o'r rhesymau dros gynnig cyflwyno'r gorchymyn ar-lein yn www.cyngorsirpenfro.gov.uk.
Os ydych yn dymuno gwrthwynebu'r gorchymyn arfaethedig, dylech anfon y rhesymau dros eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig aty llofnodwr isod erbyn 16 Mehefin 2021.
Dyddiedig y 26 dydd hwn o fis Mai 2021
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir, Hwlffordd
ATODLEN
1) Hwlffordd
1.1 Dim aros ar unrhyw adeg Hole in the Wall
Bob ochr - o'i chyffordd a Bridge Street, i'r gogledd-ddwyrain i ben y briffordd gyhoeddus.
2) Freshwater West
2.1 Dim aros ar unrhyw adeg B4319
i) Ochr orllewinol - i) O bwynt 148 metr i'r de o'r bont tua'r de am 15 metr
ii) o bwynt 280 metr i'r de o'r bont tua'r de am 15 metr
3) Maenorby1
3.1 Cilfach i bobl anabl tair awr dim dychwelyd o fewn 1 awr
U6338 Beach Road
Ochr ddeheuol - o bwynt 345 metr i'r gorllewin o'r ffordd fynediad sy'n arwain at Felin Maenorby- tua'r gorllewin am 22 metr i ddarparu chwe cilfach i bobl anabl.
4) Neyland
4.1 Dim aros ar unrhyw adeg
Harbour Close
Bob ochr - o'i chyffordd a Riverside Avenue i'r gorllewin am 10 metr.
Riverside Avenue
Ochr orllewinol - b) o bwynt 12 metr i'r gogledd o linell ganol Harbour Close, i'r de am bellter o 42 metr


(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.21) ORDER 2021
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order in exercise of its powers under Sections 1,2,4,32,35,45,46,49,53,101,102,1 24 and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act) as amended, the provisions of the Traffic Management Act 2004 ("the 2004 Act"), and of all other enabling powers.
The Order will further amend the "Pembrokeshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Order 2011 and schedules contained therein and subsequent variations.
The effect of the proposals will be to introduce new, amend and/or revoke existing waiting restrictions on those lengths of road listed in the Schedule to this notice. A copy of the draft order together with plans showing the locations of the restrictions and a statement of reason for proposing to make the Order can be viewed online at www.pembrokeshire.gov.uk.
If you wish to object to the proposed Order you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned by the 16th day of June 2021.
Dated this 26th day of May 2021
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall, Haverfordwest
SCHEDULE
1) Haverfordwest
1.1 No waiting at any time
Hole in the Wall
Both sides - From its junction with Bridge Street, north east to the end of public highway.
2) Freshwater West
2,1 No waiting at any time B4319
i) From a point 148 metres south of the bridge southwards for 15 metres
ii) from a point 280 metres south of the bridge southwards for 15 metres
3) Manorbier
3.1 Disabled bay 3 hours no return within 1 hour
U6338 Beach Road
South side - from a point 345 metres west of the access road leading towards Manorbier Mill westwards for 22 metres to provide 6 disabled bays, (already marked on site)
4) Neyland
4.1 No waiting at any time
Harbour Close
Both sides - from its junction with Riverside Avenue west for 10 metres.
Riverside Avenue
West side - b) from a point 12 metres north of the centreline of Harbour Close, south for a distance of 42 metres

Attachments

HAV2092800.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices