Search for more Public Notices in your area
Traffic

(OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION ORDER NO. 10 2021)

Notice ID: HAV2095042

Notice effective from
26th May 2021 to 25th June 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR PENFRO


GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO
(MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2011
(AMRYWIAD GORCHYMYN RHIF10 2021)


Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adrannau 32 a 35 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (“Deddf 1984”) fel y’i diwygiwyd, a darpariaethau Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 2004 a’r holl bwerau galluogi eraill.
Effaith y gorchymyn fydd amrywio’r Atodlen (“yr Atodlen”) i Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 mewn perthynas â’r mannau parcio a restrir yn y tabl isod, i wneud darpariaeth fel a ganlyn:-
1. Diwygio’r ‘diffiniad parcio’ yn Atodlen 1 trwy ddileu ‘taliadau tymhorol’
2. Amrywio’r tâl am hawlen preswylydd yng Ngholofn 8 o Atodlen 1 ym meysydd parcio â rhifau 16 a 75
3. Diwygio’r taliadau cyfredol fel y’u hamlinellwyd yng Ngholofn 7 o Atodlen 1 i ‘taliadau trwy gydol y flwyddyn’, fel y’u hamlinellwyd yn y ‘diffiniadau parcio’, yn y mannau parcio â rhifau 2, 6, 9, 15, 16, 41,42, 55, 72, 73, 75, 78, 79 ac 83
4. Cyflwyno arhosiad hwyaf o 4 awr yng Ngholofn 6 o Atodlen 1 yn y man parcio â rhif 12
5. Cyflwyno tariff dyddiol yng Ngholofn 8 o Atodlen 1 yn y mannau parcio â rhifau 51 a 52
6. Diwygio’r arhosiad hwyaf sy’n bodoli eisoes yng Ngholofn 8 o Atodlen 1 ym mannau parcio 51 a 52
7. Amrywio’r taliad yng Ngholofn 8 o Atodlen 1 ar gyfer hawlen yr arfordir, y gellir ei defnyddio yn y mannau parcio â rhifau 2, 6, 15, 41, 72, 73 a 79
8. Dirymu Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 i’r graddau y mae’n ymwneud ag eitem rhif 21A, maes parcio Cherry Grove, Hwlffordd, a fydd yn cael yr effaith o gau maes parcio Cherry Grove yn Hwlffordd a’i symud oddi ar y rhestr o feysydd parcio.


ATODLEN 1
(see attached pdf for table)


Dosbarthiadau cerbydau:
1 Beiciau modur unigol
2 Cerbydau cofrestredig i’r anabl
3 Ceir modur
4 Cyfuniadau o feiciau modur
5 Cerbydau modur sy’n llai na phwysau cerbyd gros o 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd
6 l-gerbydau
7 Carafannau
8 Cerbydau modur dros bwysau cerbyd gros o 3.5 tunnell a thros 5.5 metr o hyd
9 Coetsis
10 Cychod a/neu ôl-gerbydau cychod sy’n llai na 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd
11 Cychod a/neu ôl-gerbydau cychod sydd dros 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd


Diffiniadau parcio
- Taliadau trwy gydol y flwyddyn – 1 Ionawr i 31 Rhagfyr, 9am i 7pm
Ceir manylion llawn y cynigion yn y gorchymyn drafft, sydd, ynghyd â chynlluniau’n nodi’r meysydd parcio yr effeithir arnynt, copi o’r Gorchymyn Amrywio arfaethedig, sef Rhif 10, a datganiad o’r rhesymau dros gynnig gwneud y Gorchymyn, ar-lein ar ein gwefan - www.sir-benfro.gov.uk <http://www.Pembrokeshire.gov.uk> - a bydd copi o’r Gorchymyn arfaethedig hefyd ar gael ym mhob un o’r meysydd parcio yr effeithir arnynt. Fel arall, cysylltwch â parking@pembrokeshire.gov.uk <mailto:parking@pembrokeshire.gov.uk> am ragor o fanylion.
Rhaid i bob gwrthwynebiad ac unrhyw sylwadau eraill sy’n ymwneud â’r Gorchymyn arfaethedig gael eu cyflwyno’n ysgrifenedig neu ar neges e-bost. Rhaid i bob gwrthwynebiad nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad. Dylid anfon pob gwrthwynebiad a sylw ysgrifenedig o’r fath at y sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad a ddarperir neu drwy anfon e-bost i parking@pembrokeshire.gov.uk erbyn dydd Mercher, 16 Mehefin 2021.
Dyddiedig y 26ain diwrnod hwn o Fai 2021
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro SA61 1TP


THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
(OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION ORDER NO. 10 2021)


NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council proposes to make an Order under Sections 32 and 35 and Part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 (“the 1984 Act”) as amended and the provisions of the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers.
The effect of the order will be to vary The Schedule (“the Schedule”) to the Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 with respect to the Parking Places listed in the table below, to make provision as follows:-
1. To amend the ‘Parking Definition’ in Schedule 1 by removing ‘Seasonal Charges‘
2. To vary the charge for a Resident’s Permit in Column 8 of Schedule 1 in car parks numbered 16 and 75
3. To amend the current charges as set out in Column 7 in Schedule 1 to ‘All Year Charges’, as set out in the ‘Parking Definitions’, at parking places numbered 2, 6, 9, 15, 16, 41, 42, 55, 72, 73, 75, 78, 79, 83
4. To introduce a 4hr maximum stay in Column 6 of Schedule 1 at parking place number 12
5. To introduce a Daily tariff in Column 8 of Schedule 1 at parking places numbered 51, 52
6. To amend existing maximum stay in Column 8 of Schedule 1 at parking places 51, 52
7. To vary the charge in Column 8 of Schedule 1 of the ‘Coast’ permit which may be used in parking places numbered 2, 6, 15, 41, 72, 73, 79
8. Revocation of The Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 insofar as it relates to item number 21A, Cherry Grove, Haverfordwest Car Park which will have the effect of closing and removing the Cherry Grove, Haverfordwest Car Park from the list of car parks.


SCHEDULE 1
(see attached pdf for table)


Vehicle Classes:
1 Solo Motor Cycles
2 Registered Disabled Vehicles
3 Motor Cars
4 Motor Cycle Combinations
5 Motor Vehicles not exceeding 3.5
Tonnes GVW or 5.5 metres in length
6 Trailers
7 Caravans
8 Motor Vehicles exceeding 3.5 tonnes GVW and 5.5 metres in length
9 Coaches
10 Boats and I or Boat Trailers not exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres
in length.
11 Boats and /or Boat Trailers exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length.


Parking Definitions
- All Year Charges – 1st January to 31st December, 09:00hrs to 19:00hrs
Full details of the proposals are in the Draft Order which together with plans indicating the particular car
parks affected, a copy of the proposed Variation Order No. 10 and a Statement of Reasons for proposing
to make the Order may be found on the our website – www.Pembrokeshire.gov.uk and a copy of the proposed Order may also be found in each affected car park. Alternatively email parking@pembrokeshire.gov.uk for
further details
All objections and any other representations relating to the proposed Order must be made in writing or email.
All objections must specify the grounds on which they are made. All such written objections and representations
should be sent to the undersigned at the address provided below or by email to parking@pembrokeshire.gov.uk by Wednesday, 16th June 2021.
Dated this 26th day of May 2021
Darren Thomas
Head of Infrastructure
County Hall
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP


 


 


 


 


 


 


 


 

Attachments

HAV2095042.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices