Search for more Public Notices in your area
Traffic

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF VARIATION OF PARKING PLACE CHARGES

Notice ID: HAV2102935

Notice effective from
2nd June 2021 to 2nd July 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

CYNGOR SIR PENFRO HYSBYSIAD O AMRYWIO TALIADAU MANNAU PARCIO

Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 (fel y'i hamrywiwyd) - Hysbysiad Amrywio (Rhif 9)

RHODDIR HYSBYSIAD DRWY HYN fod Cyngor Sir Penfro wrth arfer ei bwerau dan adrannau 35(1) a 35C o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Rheoliad 25 Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996, a phob pwer galluogi arall, yn amrywio'r taliadau ar gyfer mannau parcio oddi ar y stryd yn y meysydd parcio a restrir isod:-

Mae'r hysbysiad hwn yn amrywio'r taliadau parcio a amlinellir yn Atodlen 1 i Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 (fel y'i hamrywiwyd). Bydd yr amrywiad hwn o daliadau parcio yn dod i rym ar y 23ain diwrnod o Fehefin 2021.

Man parcio Tal presennol Tal a amrywiwyd

Maenordy Scolton Hyd at 2 awr - £3.00 Hyd at 2 awr - £3.50 Pare Gwledig Hyd at 4 awr - £3.50 Hyd at 4 awr - £4.00Spittal Bob dydd - £4.00 Bob dydd - £4.50

Tymhorol - £20.00 Tymhorol - £25.00Dyddiedig yr 2il ddiwrnod hwn o Fehefin 2021 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir Hwlffordd SA61 1TP

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF VARIATION OF PARKING PLACE CHARGES

Pembrokeshire County Council (Off Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 (as varied) -Notice of Variation (No.9)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Pembrokeshire County Council in exercise of its powers under Sections 35(1) and 35(3) and 35Cofthe Road Traffic Regulation Act 1984 and Regulation 25 of the Local Authorities Traffic Orders (Procedure) (England and Wales) Regulations 1996 and of all other enabling powers is to vary the charges for Off Street Parking Places in the car park listed below:-

This Notice varies the parking charges detailed in Schedule 1 to the Pembrokeshire County Council (Off Street Parking Places) (Consolidation Order) 2011 (as varied)

This variation of parking charges will come into force on the 23rd day of June 2021.

Parking Place Current Charge Varied Charge

Scolton Manor Up to 2hrs - £3.00 Up to 2hrs - £3.50

Country Park Up to 4hrs - £3.50 Up to 4hrs - £4.00

Spittal Daily-£4.00 Daily-£4.50

Seasonal - £20.00 Seasonal - £2 5.00Dated this 2nd Day of June 2021 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest SA61 1TP

Attachments

HAV2102935.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices