Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990, SECTION 257 THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH No.22/8 (part), IN THE COMMUNITY OF LAMPETER VELFREY PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

Notice ID: HAV2103130

Notice effective from
2nd June 2021 to 2nd July 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

HYSBYSIAD GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990, ADRAN 257 LLWYBR CEFFYLAU CYHOEDDUS CYNGOR SIR PENFRO RHIF 27/21 (rhan ohono) YNG NGHYMUNED ARBERTH GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2021

Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 28 Ebrill 2021, o dan adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn gwyro'r rhan honno o Iwybr ceffylau cyhoeddus rhif 27/21 sy'n dechrau o bwynt A (Cyfeirnod Grid OS SN 0915 1377) ac yn mynd tua'r gogledd i bwynt B (Cyfeirnod Grid OS SN 0914 1384), fel y nodir ar fap y gorchymyn gan linell ddu barhaus mewn print trwm, hyd at linell sy'n dechrau ar bwynt C (Cyfeirnod Grid OS SN 0919 1384) ac yn mynd tua'r gogledd, gan droi i'r gorllewin i ailgysylltu a'r llinell ddiffiniol ar bwynt B (Cyfeirnod Grid OS SN 0914 1384) fel y nodir ar fap y gorchymyn gan linell ddu wedi torri mewn print trwm.

a

LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 22/8 (rhan ohono)

YNG NGHYMUNED LLANBEDR FELFFRE GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2021

Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 28 Ebrill 2021, o dan adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn gwyro'r rhan honno o Iwybr troed cyhoeddus rhif 22/8 sy'n dechrau o bwynt A (Cyfeirnod Grid OS SN 1365 1100) tua'r de-ddwyrain i bwynt B (Cyfeirnod Grid OS SN 1379 1094), fel y nodir ar fap y gorchymyn gan linell ddu barhaus mewn print trwm, hyd at linell sy'n dechrau o bwynt A (Cyfeirnod Grid OS SN 1365 1100) ac yn mynd tua'r gogledd-ddwyrain am tuag 16 metr i giSt cerddwyr ar bwynt C (Cyfeirnod Grid OS SN 1366 1101) ac sy'n parhau tua'r de-ddwyrain i ailymuno S'r llinell ddiffiniol ar bwynt B (Cyfeirnod Grid OS SN 1379 1094) fel y dangosir ar fap y gorchymyn gan linell ddu wedi torri mewn print trwm.

Gosodwyd copi o'r gorchymyn a map y gorchymyn yng Nghyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, a gellir eu gweld am ddim rhwng 9am a 5pm ar ddyddiau gwaith. Gellir prynu copTau o'r gorchymyn a map y gorchymyn yno am £2.68.

Gellir anfon unrhyw sylwadau am y gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at y Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghyngor Sir Penfro erbyn 30 Mehefin fan bellaf. Nodwch ar ba sail y c3nt eu gwneud.

Os na wneir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os tynnir unrhyw rai a wneir yn 61, gall Cyngor Sir Penfro gadarnhau'r gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y gorchymyn ei afon at Ysgrifennydd Gwladol Cymru i'w gadarnhau, anfonir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu yn 61 gyda'r gorchymyn.

Dyddiedig 2 Mehefin 2021 Dr Steven Jones

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990, SECTION 257 THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH No.22/8 (part), IN THE COMMUNITY OF LAMPETER VELFREY PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

The above order, made on 28th April 2021, under section 257 of the Town and Country Planning Act 1990, will divert that part of public footpath No.22/8, commencing from point A (OS grid reference SN1365 1100) in a south east direction to point B (OS grid reference SN1379 1094), as marked on the Order map by a continuous bold black line, to a line commencing from point A (OS grid reference SN1365 1100) and proceeding in a north east direction for approximately 16 metres to a pedestrian gate at point C (OS grid reference SN1366 1101) and continuing in a south east direction to re-join the definitive line at point B (OS grid reference SN1379 1094) as shown on the Order map by a bold broken black line.

PUBLIC BRIDLEWAY No.27/21 (part) IN THE COMMUNITY OF NARBERTH PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

The above order, made on 28th April 2021, under section 257 of the Town and Country Planning Act 1990, will divert that part of public bridleway No.27/21, commencing from point A (OS grid reference SN0915 1377), and proceeding in a north direction to point B (OS grid reference SN0914 1384), as marked on the Order map by a continuous bold black line, to a line commencing at point C (OS grid reference SN0919 1384) and proceeding in a north direction turning west to reconnect with the definitive line at point B (OS grid reference SN0914 1384) as marked on the Order map by a broken bold black line.

A copy of the order and the order map have been placed and may be seen free of charge at Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on working weekdays. Copies of the order and order map may be bought there at the price of £2.68.

Any representations about or objections to the order may be sent in writing to the Public Rights of Way Officer at Pembrokeshire County Council not later than 30th June 2021. Please state the grounds on which they are made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, thp Ppmhrnlrpshirp Cnunty fniinril may rnnflrm thp order as an unopposed order. If the order is sent to the Secretary of State for Wales for confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the order.

Dated 2nd June 2021

Dr. Steven Jones

Director of Community Services

Attachments

HAV2103130.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices