Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (U6338 BEACH ROAD, MANORBIER (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING OF CARAVANS AND MOTOR CARAVANS 8PM - 7AM) ORDER 2021

Notice ID: HAV2116213

Notice effective from
16th June 2021 to 16th July 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

GORCHYMYN SIR BENFRO (U6338 BEACH ROAD, MAENORBYR) (GWAHARDD CARAFANNAU A CHARTREFI MODUR RHAG AROS DROS DRO 8PM - 7AM) 2021

Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984fely*idiwygiwydgan Ddeddf TrafRg Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991, yr effaith fydd i wahardd carafannau a chartrefi modur rhag aros dros dro rhwng 8pm a 7am ar hyd y rhan honno o'r ffordd a nodwyd yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn.

Mae'r cyfyngiadau'n angenrheidiol er mwyn hwyluso mesurau mewn ymateb i COVID-19 a mynd i'r afael 8 phryderon diogelwch mewn perthynas a pharcio rhwystrol gan garafannau a chartrefi modur ar hyd y briffordd gyhoeddus a materion iechyd a diogelwch cysylltiedig.

Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy'r amser.

Mae'r Gorchymyn dros dro hwn yn estyn hysbysiad rheoleiddio traffig dros dro a wnaed o dan yr un Ddeddf a bydd yn dod i rym ar 21 Mehefin ac aros mewn grym am 18 mis ar y mwyaf.

Dyddiedig y 16 diwrnod hwn o Fehefin 2021

Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir, HwlfFordd

Atodlen

U6338 Beach Road

Y ddwy ochr - o bwynt 115 metr i'r gorllewin o'r ffordd fynediad sy'n arwain at Felin Maenorbyr tua'r gorllewin hyd at ddiwedd y gilfan i'r ffordd ddi-ffens ger Atlantic View, sef pellter o oddeutu 585 metr.

THE COUNTY OF PEMBROKE (U6338 BEACH ROAD, MANORBIER (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING OF CARAVANS AND MOTOR CARAVANS 8PM - 7AM) ORDER 2021

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic [Temporary Restrictions) Act 1991, the effect of which will be to prohibit caravans and motor caravans from waiting between the hours of 8pm and 7am on that length of road identified in the schedule to this notice.

The restrictions are necessary to facilitate COVID-19 responsive measures and to address safety concerns in respect of obstructive parking by caravans and motor caravans on the public highway and associated health and safety issues.

Pedestrian access will be maintained at all times.

This temporary Order extends a temporary traffic regulation notice made under the same Act and will come into effect on 21st June 2021 and remain in force for a maximum duration of 18 months.

Dated this 16th day of June 2021

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest

Schedule

U6338 Beach Road

Both sides - From a point 115 metres west of the access road leading to Manorbier Mill westwards to the end of the layby to the unfenced road near Atlantic View, a distance of approximately 585 metres.

Attachments

HAV2116213.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices