Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2122446

Notice effective from
23rd June 2021 to 23rd July 2021

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf. / Ref No. 21/0003/PA

Rhif cyf. / Ref No. 21/0003/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at Plas Y Dderwen, CRINOW,

Plas Y Dderwen, CRINOW,

Narberth, Pembrokeshire, SA67 8TB

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr. David Jones

Mr. David Jones

Yn gwneud cals I / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for Dulliau newydd o gael mynediad i annedd / New means of access to dwelling

Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Dulliau newydd o gael mynediad i annedd / New means of access to dwelling

Mae'r datblygiad arfaethedig uchod yn effeithio ar Hawl Dramwy Gyhoeddus / The above proposed development affects a Public Right of Way. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn j All comments must be received by; 07/07/21 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 23/06/21

j

Ar ran / On behalf of:

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOUADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLI AD 10

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0097/LB

Rhif cyf. / Ref No.

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at Compton House,

Compton House,

7, Main Street, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9HG

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr & Mrs James & Brigid Morgan

Mr & Mrs James & Brigid Morgan

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Dymchwel rhan 20fed o adeilad albnol o fewn cwrtil

Dymchwel rhan 20fed o adeilad albnol o fewn

adeilad rhestredig / Demolition of a C20th part of an outbukfng within the curtilage of Bsted building

Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig /

The above directly affect(s)/affect(5) the setting of a Listed Building.

(5)

Rhaid derbyn yr holl syhvadau erbyn / All comments must be received by; 07/07/21

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Dyddiedig/ Dated: 23/06/21

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOUADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOUAD10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0099/LB

Rhif cyf. / Ref No.

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at 122, Charles Street, MiHbrd

122, Charles Street, MiHbrd

Haven, Pembrokeshire, SA73 2HW

Rw/n hysbysu bod / I give notice that Mr Abdul Salam Malik

Mr Abdul Salam Malik

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Estyniad arfaethedig ac addasiadau a

Estyniad arfaethedig ac addasiadau a

gwelliannau i fynediad / Proposed extension and alterations and improvements to access

Mae'r uchod yn effehhio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above

directly affecc{s)/affect{s) die setting of a Listed Building.

Rhaid derbyn yr holl syhvadau erbyn / All comments must be received by; 07/07/21 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 23/06/21

Ar ran / On behalf of:

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOUADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOUAD 10

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0158/LB

Rhif cyf. / Ref No.

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at 5 Market Street,

5 Market Street,

Haverfordwest, Pembrokeshire, SA611NH

Rwy*n hysbysu bod / I give notice that Miss Chanelle Smith-Howell

Miss Chanelle Smith-Howell

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Newid Defnydd Swyddfeydd i'r

Newid Defnydd Swyddfeydd i'r

Uned Breswyl / Change Of Use of Offices to Residential Unit

Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above

directly affecc{s)/affect{s) the setting of a Listed Building.

Rhaid derbyn vr holl syhvadau erbyn / All comments must be received by; 07/07/21 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 23/06/21

Ar ran / On behalf of:

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOUADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOUAD10

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0161/LB

Rhif cyf. / Ref No.

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at The Kennels at Glandovan Mansion, C3068 Glgerran To Tyrhos Farm, Cilgerran, SA43 2TL Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr. Stephen Davies

The Kennels at Glandovan Mansion, C3068 Glgerran To Tyrhos Farm, Cilgerran, SA43 2TL

Mr. Stephen Davies

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Trosi cyn-gynelau yn annedd 3 gwely. Newidiadau i ddyluniad cymeradwy (IB/1013 / PA a 18/1015 / LB) / Conversion of former kennels into a 3-bed dwelling. Changes to approved design (18/1013/PA & 18/1015/LB).

Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Trosi cyn-gynelau yn annedd 3 gwely. Newidiadau i ddyluniad cymeradwy (IB/1013 / PA a 18/1015 / LB) / Conversion of former kennels into a 3-bed dwelling. Changes to approved design (18/1013/PA & 18/1015/LB).

Mae'r uchod yn effeithio n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affecc{s) the setting of a Listed Building.

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by; 07/07/21 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 23/06/21

Ar ran / On behalf of:

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOUADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOUAD10

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0178/LB

Rhif cyf. / Ref No.

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at Penuel Chapel, High Street, Glgerran, Cardigan, SA43 2SL

Penuel Chapel, High Street, Glgerran, Cardigan, SA43 2SL

Rwy*n hysbysu bod / I give notice that Mr. Toby Downing

Mr. Toby Downing

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad c/nllunio i / For planning permission for Conversion of roof space of chapel building to use as residential accommodation / Trosi gofod to adeilad y capel i*w ddefnyddio fel llety preswyi Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building.

Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

for Conversion of roof space of chapel building to use as residential accommodation / Trosi gofod to adeilad y capel i*w ddefnyddio fel llety preswyi Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building.

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by; 07/07/21 Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 23/06/21

Ar ran / On behalf of:

Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio fersiynau electroneg o:cais □ cynlluniau □ a dogfennau cysylltiedig eraill a gyf Iwynwydyn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofhodi ar wefan yr Awdurdod yn

www.pembrokeshire.gov.uk

a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychbliad yngl n a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-Jein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, rhvtffordd, Sir Benfro. SA611TP

Neuadd y Sir, rhvtffordd, Sir Benfro. SA611TP

Members of the public may inspect electronic versions of:

the application □ the plans □ and other supporting documents submitted with it during normal working hours at County Hall, Haverfordwest Similarly you can also view the above details by logging onto the Authority's website at

www.pembrokeshire.gov.uk

and following tiie links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the above applications candosoon-lineor write to the Director of Community Services at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA611TPCounty Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA611TP

Noder. Dan delerau Deddf Mynediad iWybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfbn i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd.

NB. Underthe terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disdosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant

Attachments

HAV2122446.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices