Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (B4319 BEACH ROAD), FRESHWATER WEST (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING OF CARAVANS AND MOTOR CARAVANS 11PM - 7AM) ORDER 2021

Notice ID: HAV2120190

Notice effective from
23rd June 2021 to 23rd July 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (B4319 BEACH ROAD, FRESHWATER WEST) (GWAHARDD CARAFANNAU A CHARTREFI MODUR RHAG AROS DROS DRO 11PM - 7AM) 2021 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991, yr effaith fydd i wahardd carafannau a chartrefi modur rhag aros dros dro rhwng 11pm a 7am ar hyd y rhan honno o'r ffordd a nodwyd yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn.

HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991, yr effaith fydd i wahardd carafannau a chartrefi modur rhag aros dros dro rhwng 11pm a 7am ar hyd y rhan honno o'r ffordd a nodwyd yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn.

Mae'r cyfyngiadau'n angenrheidiol er mwyn hwyluso mesurau mewn

ymateb i COVID-19 a mynd i'r afael a phryderon diogelwch mewn

perthynas 3 pharcio rhwystrol gan garafannau a chartrefi modur ar hyd y

briffordd gyhoeddus a materion iechyd a diogelwch cysylltiedig.

Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy'r amser.

Mae'r Gorchymyn dros dro hwn yn estyn hysbysiad rheoleiddio traffig dros

dro a wnaed o dan yr un Ddeddf a bydd yn dod i rym ar 7 Gorffennaf 2021

ac aros mewn grym am 18 mis ar y mwyaf.

Dyddiedig y 23 diwrnod hwn o Fehefin 2021

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir, Hwlffordd

Atodlen

B4319 Beach Road, Freshwater West.

Y ddwy ochr - o bwynt 111 metr i'r de o'r bont ffordd, i'r de tuag at Gastellmartin hyd at ddiwedd y gilfan, sef pellter o oddeutu 620 metr.

THE COUNTY OF PEMBROKE (B4319 BEACH ROAD), FRESHWATER WEST (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING OF CARAVANS AND MOTOR CARAVANS 11PM - 7AM) ORDER 2021

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991, the effect of which will be to prohibit caravans and motor caravans from waiting between the hours of 11 pm and 7am on that length of road identified in the schedule to this notice. The restrictions are necessary to facilitate COVID-19 responsive measures and to address safety concerns in respect of obstructive parking by caravans and motor caravans on the public highway and associated health and safety issues.

is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991, the effect of which will be to prohibit caravans and motor caravans from waiting between the hours of 11 pm and 7am on that length of road identified in the schedule to this notice. The restrictions are necessary to facilitate COVID-19 responsive measures and to address safety concerns in respect of obstructive parking by caravans and motor caravans on the public highway and associated health and safety issues.

Pedestrian access will be maintained at all times.

This temporary Order extends a temporary traffic regulation notice made under the same Act and will come into effect on 7* July 2021 and remain in force for a maximum duration of 18 months. Dated this 23rd day of June 2021 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest

Schedule

B4319 Beach Road, Freshwater West.

Both sides - From a point 111 metres south of the road bridge, southwards heading towards Castlemartin to the end of the layby, a distance of approximately 620 metres.

Attachments

HAV2120190.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices