Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (C3007 HAVERFORDWEST TO BURTON ROAD)

Notice ID: HAV2129138

Notice effective from
30th June 2021 to 30th July 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD C3007 HWLFFORDD I BURTON) (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2021 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 a rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"). Effaith y Gorchymyn fydd gosod terfyn o 40mya trwy'r gyffordd fel y nodir yn yr Atodlen IV gorchymyn hwn.

Rhoddir

trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 a rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"). Effaith y Gorchymyn fydd gosod terfyn o 40mya trwy'r gyffordd fel y nodir yn yr Atodlen IV gorchymyn hwn.

Bydd 'Gorchymyn Sir Penfro (Freystrop) (Gosod Terfyn Cyflymder 50mya) 2005' yn cael ei ddirymu, IV graddau y mae'n ymwneud a'r rhannau o'r ffordd y cyfeirir atynt yn yr atodlen IV gorchymyn hwn.

a

Gellir archwilio copi oV Gorchymyn drafft a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn ar-lein yn

https://www.si

r-benfro.gov.u l^rheoleiddio-trraffig-ffyrdd

Os hoffech wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, dylech anfon y rhesymau dros

eich gwrthwynebiad drwy gwblhauV ffurflen adborth ar-lein, neu yn ysgrifenedig iV

islofnodedig, erbyn yr 21ain diwrnod o Fawrth 2021. Dyfynnwch: C3007Troop-S/L

Dyddiedig y 30ain diwrnod hwn o Fehefin 2021.

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Ffordd

C3013 i Langwm

C3101 i Johnston

C3007 Freystrop i Ffordd Burton

Atodlen Terfyn Cyflymder o 40mya

Hyd

O'i chyffordd a'r C3007 tuaV dwyrain am hyd o 50 metr.

O'i chyffordd aV C3007 tuaV gorllewin am hyd o 114 metr.

0 bwynt 222 metr iV gogledd o'i chyffordd aV C30131 Langwm, i bwynt 60 metr i'r de o'r un gyffordd hon.Langwm, i bwynt 60 metr i'r de o'r un gyffordd hon.

THE COUNTY OF PEMBROKE (C3007 HAVERFORDWEST TO BURTON ROAD)

(40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act**). The effect of the Order will be to impose a 40mph limit through the junction as specified in the Schedule to this order.

is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act**). The effect of the Order will be to impose a 40mph limit through the junction as specified in the Schedule to this order.

The County of Pembroke (Freystrop) (Imposition of 50mph Speed limit) Order 2005* will be revoked, insofar as it relates to the lengths of road referred to in the schedule to this order.

A copy of the draft Order and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-

public-notices

If you wish to object to the proposed Order you should send the grounds for

your objection by either completing the online feedback form, or, in writing to the

undersigned by the 21" day of July 2021. Please Quote: C3007Troop-S/L

Dated this 30th day of June 2021.

Darren Thomas

Head of Infrastructure

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

Road

C3013 to Llangwm

C3101 to Johnston

Schedule 40mph Speed Limit

Length

From the junction with the C3007 eastwards for a length of 50m.

From the junction with the C3007 westwards for a length of 114m.

From a point 222m north of the junction with the C3013 to Llangwm, to a point 60m south of this same junction.

C3007 Freystrop to Burton Road

Attachments

HAV2129138.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices