Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.21) ORDER 2021

Notice ID: HAV2136015

Notice effective from
7th July 2021 to 6th August 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

GORCHYMYN 2019 (AMRYWIAD RHIF 21) I ORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU PARCIO, AROS A LLWYTHO) (CYDGRYNHOI) 2021 Rhoddir RHYBUDD trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn ar 5 dydd o fis Gorffennaf 2021 yn unol a'i bwerau dan Adrannau 1,2,4, 32, 35,45.46, 49, 53,101,102,124 a rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf) fel y'i diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf 2004"), a holl bwerau galluogi eraill y Ddeddf.

Rhoddir

trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn ar 5 dydd o fis Gorffennaf 2021 yn unol a'i bwerau dan Adrannau

2,4, 32, 35,45.46, 49, 53,101,102,124 a rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf) fel y'i diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf 2004"), a holl bwerau galluogi eraill y Ddeddf.

Mae'r Gorchymyn yn diwygio ymhellach "Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Parcio, Aros a Llwytho) (Cydgrynhoi) 2011" ac amrywiadau dilynol, ac yn cyflwyno cyfyngiadau aros newydd, amrywio ac/neu ddiddymu cyfyngiadau aros sy'n bodoli eisoes ar y darnau o'r ffyrdd hynny a restrir yn yr Atodlen a gysylltir a hyn.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 12 Gorffennaf 2021 a gellir cael copi o'r Gorchymyn, ynghyd a mapiau'n dangos y darnau o ffyrdd yr effeithir arnynt, o'r Adran Draffig drwy e-bostio

Traffic@pembrokeshire.gov.ukCaiff unrhyw unigolyn sy'n dymuno codi cwestiwn dros ddilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth sydd ynddo ar sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r Gorchymyn, o fewn chwe wythnos o'r dyddiad a wnaed y Gorchymyn wneud cais i'r Uchel Lys aty diben hwn.

Dyddiedig yr 7 dydd hwn o fis Gorffennaf 2021

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

ATODLEN

1) Hwlffordd1.1 Dim aros ar unrhyw adeg Hole in the Wall

Bob ochr - o'i chyffordd a Bridge Street, i'r gogledd-ddwyrain i ben y briffordd gyhoeddus.

2) Freshwater West2.1 Dim aros ar unrhyw adeg B4319

Ochr orllewinol - i) O bwynt 148 metr i'r de o'r bont tua'r de am 15 metr ii) o bwynt 280 metr i'r de o'r bont tua'r de am 15 metr

3) Maenorbyr3.1 Cilfach i bobl anabl tair awr dim dychwelyd o fewn 1 awr

U6338 Beach Road

Ochr ddeheuol - o bwynt 345 metr i'r gorllewin o'rffordd fynediad sy'n arwain at Felin Maenorbyr tua'r gorllewin am 22 metr i ddarparu chwe cilfach i bobl anabl.

4) Neyland4.1 Dim aros ar unrhyw adeg

Harbour Close

Bob ochr - o'i chyffordd a Riverside Avenue i'r gorllewin am 10 metr. Riverside Avenue

Riverside Avenue

Ochr orllewinol - b) o bwynt 12 metr i'r gogledd o linell ganol Harbour Close, i'r de am bellter o 42 metr

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.21) ORDER 2021

NOTICE is hereby given that on the 5th day of July 2021 Pembrokeshire County

is hereby given that on the 5th day of July 2021 Pembrokeshire County

Council made an Order in exercise of its powers under Sections 1, 2, 4, 32, 35,45,

46,49,53,101,102,124 and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act

1984 ("the Act) as amended, the provisions of the Traffic Management Act 2004

("the 2004 Act"), and of all other enabling powers of the Act.

The Order further amends the "Pembrokeshire County Council (Prohibition and

Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Order 2011

and subsequent variations, and will introduce new or amend existing restrictions on

those lengths of road as contained in the Schedule hereto.

The Order will come into operation on the 12th day of July 2021 and a copy of the

Order together with maps showing the lengths of road affected can be obtained

from the Traffic Section by e-mailing

Traffic@pembrokeshire.gov.ukAny person who desires to question the validity of this Order or of any provision

contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act or

on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it

has not been complied with in relation to the Order may within six weeks of the date

on which the Order was made apply to the High Court for this purpose.

Dated this 7th day of July 2021

Darren Thomas

Head of Infrastructure

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

SCHEDULE

1) Haverfordwest1.1 No waiting at any time Hole in the Wall

Both sides - From its junction with Bridge Street, north east to the end of public highway.

2) Freshwater West2,1 No waiting at any time B4319

West side - i) From a point 148 metres south of the bridge southwards for 15 metres

ii) from a point 280 metres south of the bridge southwards for 15 metres

3) Manorbier3.1 Disabled bay 3 hours no return within 1 hour

U6338 Beach Road

South side - from a point 345 metres west of the access road leading towards Manorbier Mill westwards for 22 metres to provide 6 disabled bays, (already marked on site)

4) Neyland4.1 No waiting at any time

Harbour Close

Both sides - from its junction with Riverside Avenue west for 10 metres. Riverside Avenue

Riverside Avenue

West side - b) from a point 12 metres north of the centreline of Harbour Close, south for a distance of 42 metres

Attachments

HAV2136015.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices