Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2146608

Notice effective from
21st July 2021 to 20th August 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf./ Ref No. 20/0802/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: CAMPING SITE, Pantglas, TAVERN SPITE, Whitland, Pembrokeshire, SA34 ONS

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr A Parker

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad / For permission for: Lleoli 36 o unedau hunanddarpar, seilwaith cysylltiedig, a gwelliannau ecolegol / Siting of 36 self-catering units, associated infrastructure, and ecological enhancements.

Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 04/08/2021

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 21/07/2021

Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi

ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Gwasnaethau Cymunedol (Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:

Neuadd y Sir,

Hwlffordd,

Sir Penfro,

SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit

their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of

Community Services {quoting reference) at the following address:

County Hall,

Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2146608.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices