Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (A487 HAVERFORDWEST TO ST DAVIDS ROAD) (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021

Notice ID: HAV2161236

Notice effective from
4th August 2021 to 3rd September 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD YR A487 O HWLFFORDD I DYDDEWI) (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2021 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (My Ddeddf*). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder clustogi o 40mya o'r gilfach barcio Loo Choo, ac i gynnwys pentref bach Slade, fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.

Rhoddir

trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (My Ddeddf*). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder clustogi o 40mya o'r gilfach barcio Loo Choo, ac i gynnwys pentref bach Slade, fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn drafft a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn ar-lein yn ht1ps://

www.sir-benfro.gov.ul^rheoleiddio-trraffig-

ffyrdd

Os hoffech wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, dylech anfbn y rhesymau dros eich

gwrthwynebiad drwy naill ai cwblhauV ffurflen adborth ar-lein, neu, yn ysgrifenedig i'r

islofnodedig erbyn yr 25ain diwrnod o Awst 2021. Dyfynnwch: A487SLADE-S/L

Dyddiedig y 4fed diwrnod hwn o Awst 2021.

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Atodlen Terfyn Cyflymder o 40mya

Ffordd Hyd

A487 O bwynt 465 metr i'r gogledd-orllewin o gylchfan Loo Choo i bwynt sy'n 150 metr i'r gogledd-orllewin dwyrain o'r gyffordd a Slade Lane.

THE COUNTY OF PEMBROKE (A487 HAVERFORDWEST TO ST DAVIDS ROAD) (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to introduce a 40 mph buffer limit from Loo Choo layby and to include the Hamlet of Slade, as specified in the Schedule to this order.

is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to introduce a 40 mph buffer limit from Loo Choo layby and to include the Hamlet of Slade, as specified in the Schedule to this order.

A copy of the draft Order and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-

notices

If you wish to object to the proposed Order you should send the grounds for your

objection by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned

by the 25th day of August 2021. Please Quote: A487SLADE-S/L

Dated this 4th day of August 2021.

Darren Thomas

Head of Infrastructure

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

Schedule 40m ph Speed Limit

Road Length

A487 From a point 465 metres north west of the Loo Choo Roundabout to a point 150 metres north west of the junction with Slade Lane.

Attachments

HAV2161236.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices