Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990, SECTION 257 THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATHS PP3/5 (part) and PP3/6 (part), IN THE COMMUNITY OF NEW MOAT PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

Notice ID: HAV2167532

Notice effective from
11th August 2021 to 10th September 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
HYSBYSIAD GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990, ADRAN 257 LLWYBR CEFFYLAU CYHOEDDUS CYNGOR SIR PENFRO LLWYBR TROED CYHOEDDUS PP3/5 A PP3/6 (rhan)
YNG NGHYMUNED Y MOT GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2021 Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 6ed Awst 2021, o dan adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, yn dargyfeirio'r rhan honno o Iwybr troed cyhoeddus PP3/5 sy'ncychwyn o bwyntX(cyfeirnod grid OSSN09102134)acsy'n parhau tuag at y gogledd-ddwyrain i bwynt D (cyfeirnod grid OS SN0921 2145), fel y'i marciwyd ar fap y Gorchymyn gan linell fras ddu barhaus, hyd at linell sy'n cychwyn ym mhwynt A (cyfeirnod grid OS SN2140 0930) ac sy'n parhau tuag at y gogledd-ddwyrain i bwynt B (cyfeirnod grid OS SN0912 2148), gan droi i'r dwyrain i bwynt C (cyfeirnod grid OS SN0918 2147) a throi i'r de-ddwyrain i bwynt D (cyfeirnod grid OS SN0921 2145) i ailgysylltu a'r llinell ddiffiniol fel y'i marciwyd ar tap y Gorchymyn gan linell fras ddu doredig. Llwybr troed cyhoeddus PP3/6, yn cychwyn o bwynt Y (cyfeirnod grid OS SN0913 2135) ac yn parhau tuag at y de-ddwyrain yn gyffredinol i bwynt E (cyfeirnod grid OS SN0945 2126), fel y'i marciwyd ar fap y Gorchymyn gan linell fras ddu solet, i linell sy'n cychwyn ym mhwynt D (cyfeirnod grid OS SN0921 2145) ac sy'n parhau tuag at y de-ddwyrain i ailgysylltu i'r llinell ddiffiniol ym mhwynt E (cyfeirnod grid OS SN0945 2126), fel y'i marciwyd ar fap y Gorchymyn gan linell fras ddu doredig.
Gosodwyd copi o'r gorchymyn a map y gorchymyn yng Nghyngor Sir Penfro, Neuadd
y Sir, Hwlffordd, a gellir eu gweld am ddim rhwng 9am a 5pm ar ddyddiau gwaith.
Gellir prynu copTau o'r gorchymyn a map y gorchymyn yno am £2.68.
Gellir anfon unrhyw sylwadau am y gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn
ysgrifenedig at y Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghyngor Sir Penfro
erbyn 8ed Medi 2021 fan bellaf. Nodwch ar ba sail y cSnt eu gwneud.
Os na wneir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os
tynnir unrhyw rai a wneir yn 61, gall Cyngor Sir Penfro gadarnhau'r gorchymyn fel
gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y gorchymyn ei afon at Ysgrifennydd Gwladol
Cymru i'w gadarnhau, anfonir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu
tynnu yn 61 gyda'r gorchymyn.
Dyddiedig 11 ed Awst 2021
Dr Steven Jones
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol
NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990, SECTION 257 THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATHS PP3/5 (part) and PP3/6 (part), IN THE COMMUNITY OF NEW MOAT PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021
The above order, made on 6th August 2021, under section 257 of the Town and Country Planning Act 1990, will divert that part of public footpath PP3/5, commencing from point X (OS grid reference SN0910 2134), and proceeding in a north east direction to point D (OS grid reference SN0921 2145), as marked on the Order map by a continuous bold black line, to a line commencing at point A (OS grid reference SN2140 0930) and proceeding in a north east direction to point B (OS grid reference SN0912 2148) turning east to point C (OS grid reference SN0918 2147) turning south east to point D (OS grid reference SN0921 2145) to reconnect with the definitive line as marked on the Order map by a broken bold black line. Public footpath PP3/6, commencing from point Y (OS grid reference SN0913 2135) and proceeding in a general south east direction to point E (OS grid reference SN0945 2126) as marked on the Order map by a solid bold black line, to a line commencing at point D (OS grid reference SN0921 2145) and proceeding in a south east direction to reconnect with the definitive line at point E (OS grid reference SN0945 2126, as marked on the Order map by a bold broken black line.
A copy of the order and the order map have been placed and may be seen free of charge at Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on working weekdays. Copies of the order and order map may be bought there at the price of £2.68.
Any representations about or objections to the order may be sent in writing to the
Public Rights of Way Officer at Pembrokeshire County Council not later than 8th
September 2021. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are
withdrawn, the Pembrokeshire County Council may confirm the order as
an unopposed order. If the order is sent to the Secretary of State for Wales for
confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will
be sent with the order.
Dated 11th August 2021
Dr. Steven Jones
Director of Development

Attachments

HAV2167532.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices