Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION ORDER NO. 9A 2021)

Notice ID: HAV2179248

Notice effective from
25th August 2021 to 24th September 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2011 (GORCHYMYN AMRYWIO RHIF9A 2021)
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adrannau 32 a 35 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Deddf 1984") fel y'i diwygiwyd, a darpariae-thau Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill.
Effaith y gorchymyn fydd amrywio'r Atodlen i Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 mewn perthynas S'r mannau parcio a restrir yn y tabl isod, i wneud darpariaeth fel a ganlyn:-
1. Dirymu Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 i'r graddau y mae'n ymwneud ag eitem rhif 21 A, maes parcio Cherry Grove, Hwlffordd, eitem rhif 21 A, cefn maes parcio Dew Street (yr hen bwll nofio), Hwlffordd, a eitem rhif 22, y maes parcio Llyfrgell/ Addysg Gymunedol, Hwlffordd, a fydd yn cael yr effaith o gau'r meysydd parcio uchod a'u symud oddi ar y rhestr o feysydd parcio.

2. Diwygio'r cynlluniau ar gyfer y mannau parcio § rhifau 13, 15 a 71.

3. Creu maes parcio yng Ngholofn 2 o'r Atodlen ym mannau parcio S'r rhif 15A.

4. CyfIwyno arhosiad hwyaf o 2 awr yng Ngholofn 7 o'r Atodlen yn y man parcio S rhif 15A.

ATODLEN 1
THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION ORDER NO. 9A 2021)
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council proposes to make an Order under Sections 32 and 35 and Part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the 1984 Act") as amended and the provisions of the Traffic Management Act 2004 and all other enabling powers.
The effect of the Order will be to vary the Schedule to the Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 with respect to the Parking Places listed in the table below, to make provision as follows:-
1. Revocation of The Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 insofar as it relates to items numbered 21A, Cherry Grove, Haverfordwest and Rear of Dew Street (former Swimming Pool), Haverfordwest and 22, the Library/Community Education, Haverfordwest, which will have the effect of closing and removing the Cherry Grove, Rear of Dew Street and Library/Community Education car parks, Haverfordwest from the list of car parks.

2. To amend the plans of car parking places numbered 13,15 and 71

3. To create a car park in in Column 2 of the Schedule at car parking places number 15A

4. To introduce a 2hr maximum stay in Column 7 of the Schedule at car parking place numbered 15A

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

Dyma ddosbarthiadau'r cerbydau y cyfeirir atynt uchod: Dosbarthiadau cerbydau
1 Beiciau modur unigol

2 Cerbydau cofrestredig i'r anabl

3 Ceir modur

4 Cyfuniadau o feiciau modur

5 Cerbydau modur sy'n llai na phwysau cerbyd gros o 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd

6 6l-gerbydau

7 Carafannau

8 Cerbydau modur dros bwysau cerbyd gros o 3.5 tunnell a thros 5.5 metr o hyd

9 Coetsis

10 Cychod a/neu 6l-gerbydau cychod sy'n llai na 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd

11 Cychod a/neu 6l-gerbydau cychod sydd dros 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd

Ceir manylion llawn y cynigion yn y Gorchymyn Drafft, sydd, ynghyd a chynllun yn nodi'r mannau parcio yr effeithir arnynt, copi o Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011, a datganiad o resymau'r cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, ar-lein ar wefan Cyngor Sir Penfro:

www.sir-benfro.gov.uk

. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch a'r Rheolwr Gofal Stryd a Gwasanaethau Parcio ar 01437 775404 neu anfonwch e-bost at

parking@pembrokeshire.gov.uk


Rhaid i bob gwrthwynebiad sy'n ymwneud a'r Gorchymyn arfaethedig gael ei gyflwyno'n ysgrifenedig. Rhaid i bob gwrthwynebiad nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad. Dylid anfon pob gwrthwynebiad a sylw ysgrifenedig o'r fath aty sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad a ddarperir erbyn dydd Mercher, 15 Medi 2021.
aty
Dyddiedig y 25fed diwrnod hwn o Awst 2021
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith Neuadd y Sir Hwlffordd Sir Benfro SA61 1TP
The Classes of Vehicles referred to above are : Vehicle Classes
1 Solo Motor Cycles

2 Registered Disabled Vehicles

3 Motor Cars

4 Motor Cycle Combinations

5 Motor Vehicles not exceeding 3.5 tonnes GVW or 5.5 metres in length

6 Trailers

7 Caravans

8 Motor Vehicles exceeding 3.5tonnes GVW and 5.5metres in length

9 Coaches

Coaches
10 Boats and / or Boat Trailers not exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length.

11 Boats and /or Boat Trailers exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length.

Full details of the proposals are contained in the Draft Order which, together with a plan showing the parking place affected copy of the Pembrokeshire County Council (Off Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 and a Statement of the Council's Reasons for proposing to make the Order, may be found on the Pem­brokeshire County Council website

www.pembrokeshire.gov.uk

. For further details, please contact Parking Services & Streetcare Manager on 01437 775404 or email

Parking@pembrokeshire.gov.uk

.
All objections relating to the proposed Order must be made in writing. All objections must specify the grounds on which they are made. All such written objections and representations should be sent to the undersigned at the address provided below, by Wednesday, 15th September, 2021.
Dated this 25th day of August 2021
Darren Thomas
Head of Infrastructure County Hall Haverfordwest Pembrokeshire SA61 1TP

Attachments

HAV2179248.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices