Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3002) MYNACHLOG-DDU TO CRYMYCH ROAD) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: HAV2183499

Notice effective from
1st September 2021 to 1st October 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3002) MYNACHLOG-DDU I GRYMYCH) (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2021 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.

Mae'r Gorchymyn arfaethedig yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith mewn cysylltiad ag ailadeiladu cwlfert.

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd holl draffig cerbydol dros dro, oni bai am gerbydau eithriedig, rhag mynd ar hyd y rhan honno o'r ffordd Dosbarth III (C3002) Mynachlog-ddu i Grymych - o'i chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r enw Glanrhyd Fach, i'r gogledd-ddwyrain i'w chyffordd yng nghyffiniau'r eiddo o'r enw Nant y Coi.

III

Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd ffordd yr A478 Pentregalar i Grymych, ffordd yr U3300 Pentregalari Fynachlog-ddu, ffbrdd yrC3118ym Mynachlog-ddu, a ffordd yrC3002. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd, yn dod i rym ddydd Llun, 20 Medi 2021, acyn parhau mewn grym am oddeutu pythefnos neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.Bydd y Gorchymyn yn parhau i fbd yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun with gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl. Dyddiedig y 1 af diwrnod hwn o Fedi 2021 Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith, Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir, HwlfFordd

THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3002) MYNACHLOG-DDU TO CRYMYCH ROAD) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.

The proposed Order is necessary so that work in connection with the reconstruction of culvert can be carried out.

The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of the class III (C3002) Mynachlog-ddu to Crymych road - from its junction within the vicinity of the property known as Glanrhyd Fach, north east to its junction within the vicinity of the property known as Nant Y Coi

III

The alternative route for traffic will be A478 Crymych to Pentre Galar road, U3300 Pentre Galar to Mynachlog-ddu road, C3118 road at Mynachlog-ddu and C3002 road Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure. It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Monday 20th September 2021 and remain in force for approximately 2 weeks or until completion of the works.

The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances. Dated this 1 st September 2021 Darren Thomas

Head of Infrastructure, Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest

Attachments

HAV2183499.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices