Search for more Public Notices in your area
Planning

Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council

Notice ID: HAV2189929

Notice effective from
8th September 2021 to 8th October 2021

Cyngor Sir Penfro
Pembrokeshire County Council

        
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012
NOTICE UNDER ARTICLE 12

Rhif cyf. / Ref No. 21/0349/PA


Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land off Withybush Road, Withybush, Haverfordwest, SA62 4BS


Rwy’n hysbysu bod / I give notice that: Puffin Produce Ltd


Yn gwneud cais i / Is applying to:  Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council


Am ganiatâd / For permission for: Codi adeilad storfeydd oer / Erection of a coldstores building


Mae’r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development.


Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 22/09/2021


RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10
TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10

Rhif cyf. / Ref No. 21/0480/LB


Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 19, Market Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1NF


Rwy’n hysbysu bod / I give notice that: Pembrokeshire Care Society


Yn gwneud cais i / Is applying to:  Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council


Am ganiatâd / For permission for: Newid defnydd – swyddfa llawr cyntaf i mewn i 2 Rhif 1 gwely. Hefyd, tynnu rhaniad ysgafn ar y llawr gwaelod i greu 1 ystafell hyfforddi fawr o 3 swyddfa fach. / Change of Use - First floor office into 2 No. 1 bedsits. Also, removal of lightweight partitions on ground floor to create 1 large training room from 3 small offices.


Mae’r uchod yn effeithio’n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building.


Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 22/09/2021


Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council    


Dyddiedig / Dated: 08/09/2021Mae pwy bynnag sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi ar-lein yn www.pembrokeshire.gov.uk neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at www.pembrokeshire.gov.uk or write to the Director of Community Services (quoting reference) at the following address:
County Hall,
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP


Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o’r cyhoedd ofyn am gael copïau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain.  However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments.  These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.
                                                        

Attachments

HAV2189929.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices