Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3042) ROAD TO WELSH HOOK) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: HAV2190577

Notice effective from
8th September 2021 to 8th October 2021

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD DOSBARTH III (C3042) I WELSH HOOK)
(GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 2021

                                                                                                                          
Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol fel y gellir gwneud gwaith gosod ceblau ffeibr telathrebu.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd holl draffig cerbydol dros dro, oni bai am gerbydau eithriedig, rhag mynd ar hyd y rhan honno o'r ffordd Dosbarth III (C3042) i Welsh Hook – o'i chyffordd â ffordd yr A40(T) Hwlffordd i Abergwaun, i'r de-orllewin i'w chyffordd â ffordd yr U3101 tuag at Sealyham.
Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd ffordd yr U3101 tuag at Sealyham a ffordd yr A40(T) Hwlffordd i Abergwaun.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.
Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a fydd yn cael eu dangos gan arwyddion ffyrdd, yn dod i rym ddydd Mercher 15 Medi 2021 ac yn parhau mewn grym am oddeutu 8 diwrnod neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.
Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis fel cynllun wrth gefn pe bai angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.
Dyddiedig y 8 diwrnod hwn o Medi 2021


Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd


THE COUNTY OF PEMBROKE (CLASS III (C3042) ROAD TO WELSH HOOK)
(TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2021

                                                                                                                          
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council has made an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The Order is necessary so that telecom fibre cabling works can be carried out.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of the class III (C3042) road to Welsh Hook – from its junction with the A40(T) Haverfordwest to Fishguard road, south west to its junction with the U3101 road towards Sealyham.
The alternative route for traffic will be the U3101 road towards Sealyham and A40(T) Haverfordwest to Fishguard road
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect on Wednesday 15th September 2021 and remain in force for approximately 8 days or until completion of the works.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.
Dated this 8th day of September 2021


Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest


 


 

Attachments

HAV2190577.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices