Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (ST DOGMAELS) VARIOUS ROADS (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021

Notice ID: HAV2211406

Notice effective from
28th September 2021 to 28th October 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

_

GORCHYMYN SIR BENFRO (LLANDUDOCH) FFYRDD AMRYWIOL (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2021 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hvn fod Cyngor Sir Penfro ar y 24ain diwrnod o Fedi 2021 wedi rhoi Gorchymyn o dan Adran 84-aRhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y DdeddF). Effaith y Gorchymyn fydd gosod terfyn o 40mya o Landudoch, trwy Draeth Poppit i Gemaes, fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn. Bvdd y gorchymyn yn dod i rym ar y 11 eg diwrnod o Hydref 2021, a gellir gweld copi onono, ynghyd a map yn dangos pa rannau o'r fFordd yr effeithir arnynt, ar-lein yn

https://www.sir4)enfro.gov.utymeoleiddio^Rhoddir

trwy hvn fod Cyngor Sir Penfro ar y 24ain diwrnod o Fedi 2021 wedi rhoi Gorchymyn o dan

Adran

84-aRhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y DdeddF). Effaith y Gorchymyn fydd gosod terfyn o 40mya o Landudoch, trwy Draeth Poppit i Gemaes, fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn. Bvdd y gorchymyn yn dod i rym ar y 11 eg diwrnod o Hydref 2021, a gellir gweld copi onono, ynghyd

a

map yn dangos pa rannau o'r fFordd yr effeithir arnynt, ar-lein yn

https://www.sir4)enfro.gov.utymeoleiddio^Gall unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dHysrwyddy Gorchymyn hwn, neu unrhyw ddarpariaeth sydd oddi fewn iddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniaa yn y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaea oddi tano mewn perthynas §'r Gorchymyn, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn. Dyddiedig ary 28ain diwrnod hwn o Fedi 2021. Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir, Hwlffordd

Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir, Hwlffordd

Atodlen Terfyn Cyflymder o 40mya

Ffordd Hyd

B4546 O bwynt 68 metr i'r gogledd o'i chyffordd §'r ffordd fynediad i Farway /

Nant y Berllan, i'r gorllewin hyd at y gyffordd a'r C3109 C3109 O'r gyffordd §V B4546 i'r de am hydo 55 metr U3218 Hyd cyfan o'r gyffordd a'r C3109

a

THE COUNTY OF PEMBROKE (ST DOGMAELS) VARIOUS ROADS (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that on the 24th day of September 2021 Pembrokeshire County Council made an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to impose a 40 mph limit from St Dogmaels, through Poppit Sands to Camaes, as specified in the Schedule to this order.

is hereby given that on the 24th day of September 2021 Pembrokeshire County Council made an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to impose a 40 mph limit from St Dogmaels, through Poppit Sands to Camaes, as specified in the Schedule to this order.

The order will come into force on the 11th day of October 2021 a copy of which together with a map showing the lengths of road affected, may be viewed on line at

www.pem

brokeshire.gov.u lyTRO-pu blic-notices

Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act, or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, may within six weeks of the date on which the Order was made apply to the High Court for this purpose, Dated this 28th day of September 2021. Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest

Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest

Schedule 40mph Speed Limit

Road Length

B4546 From a point 68 metres north of the junction with the access road to

Farway / Nant y Berllan west to the junction with the C3109. C3109 From the junction with the B4546 south for 55m U3218 Entire length from the Junction with the C3109

Attachments

HAV2211406.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices