Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (A487 HAVERFORDWEST TO ST DAVIDS ROAD)

Notice ID: HAV2211378

Notice effective from
29th September 2021 to 29th October 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD YR A487 O HWLFFORDD I DYDDEWI)
(TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2021 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro ar y 24ain diwrnod o Fedi 2021 wedi rhoi Gorchymyn o dan Adran 84 a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder clustogi o 40mya o'r gilfach barcio Loo Choo ac i gynnwys pentref bach Slade, fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.
Rhoddir
trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro ar y 24ain diwrnod o Fedi 2021 wedi rhoi Gorchymyn o dan Adran 84 a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder clustogi o 40mya o'r gilfach barcio Loo Choo ac i gynnwys pentref bach Slade, fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.
Bydd y gorchymyn yn dod i rym ar y 11eg diwrnod o Hydref 2021, a gellir gweld copi ohono, ynghyd a map yn dangos pa rannau o'r ffyrdd yr effeithir arnynt, ar-lein yn

https://www.sir4)enfro.gov.ul%5erheoleiddic%5etrraffig-ffyrdd


Gall unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn, neu unrhyw ddarpariaeth sydd oddi fewn iddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad yn y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tano mewn perthynas a'r Gorchymyn, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn. Dyddiedig y 29ain diwrnod hwn o Fedi 2021 Darren Thomas Pennaeth Seilwahh Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir, Hwtffordd
Darren Thomas Pennaeth Seilwahh Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir, Hwtffordd
Atodlen Terfyn Cyflymder o 40mya Ffordd Hyd
A487 O bwynt 196 metr i'r gogledd-orllewin o gylchfan Loo Choo i bwynt sy'n 150 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Slade Lane.
THE COUNTY OF PEMBROKE (A487 HAVERFORDWEST TO ST DAVIDS ROAD)
(40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that on the 24th day of September 2021 Pembrokeshire County Council made an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to introduce a 40 mph buffer limit from Loo Choo layby and to include the Hamlet of Slade, as specified in the Schedule to this order.
is hereby given that on the 24th day of September 2021 Pembrokeshire County Council made an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to introduce a 40 mph buffer limit from Loo Choo layby and to include the Hamlet of Slade, as specified in the Schedule to this order.
The order will come into force on the 11th day of October 2021 a copy of which together with a map showing the lengths of road affected, may be viewed on line at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act, or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, may within six weeks of the date on which the Order was made apply to the High Court for this purpose. Dated this 29th day of September 2021 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest
Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest
Schedule 40mph Speed Limit
Road Length
A487 From a point 196 metres north west of the Loo Choo Roundabout to a point 150 metres north west of the junction with Slade Lane.

Attachments

HAV2211378.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices