Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10

Notice ID: HAV2225257

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOUAD10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 21/0631/LB
Datbh/giad arfaethedig yn / Proposed Development at: HOTEL, The Grove,
MOLLESTON, Narberth, Pembrokeshire, SA67 8BX
Rwy*n hysbysu bod / I give notice that: Mr Neil Kedward, Grove Hotel
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for Estyniad tri llawr i gem Gwesty'r Grove,
Arberth i gynnwys cyfleusterau staff ac ystafelloedd gwely ychwanegol / Three
storey extension to the rear of Grove Hotel, Narberth to include staff facilities
and additional bedrooms
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above
directly affect /affects) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:
27/10/2021
Ar ran / On behalf on Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 13/10/2021_
_
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi ar-Jein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeimod) yn y cyfeiriad cantynoi:
? Neuadd y Sir,

? Hwlffordd,

? Sir Penfro,

? SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services (quoting reference) at the following address:
? County Hall,

? Haverfordwest,

? Pembrokeshire

? SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael coplau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod./ Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2225257.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices