Search for more Public Notices in your area
PEMBS COAST NATIONAL PARK
General

Pembrokeshire Local Access Forum

Notice ID: HAV2228890

Notice effective from
20th October 2021 to 19th November 2021

Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council

Pare Cenedlaethol Arfordir Penfro Pembrokeshire Coast National Park

Fforwm Mynediad Lleol Sir Benfro

Gwahoddiadau i fynegi diddordeb mewn dod yn aelod o'r Fforwm Mynediad Lleol.

Fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Thramwy Cyhoeddus 2000 a Rheoliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2001, mae Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod y Pare Cenedlaethol yn penodi aelodau i wasanaethu ar y Fforwm Mynediad Lleol. Swyddogaeth statudol y Fforwm fydd cynghori'r awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill parthed gwella mynediad cyhoeddus i dir yn Sir Benfro ar gyfer hamdden awyr agored a mwynhad. Bydd y Fforwm yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn am dymor o dair blynedd. Mae'n bwysig fod aelodau yn gallu ymrwymo i fynychu pob cyfarfod gan na chaniateir i neb ddirprwyo yn eu lie. Mae'r rhain yn swyddi di-dal ond bydd modd i aelodau'r Fforwm hawlio costau teithio rhesymol.

Gall unrhyw berson sydd am gael ei ystyried ar gyfer aelodaeth gael manylion pellach oddi wrth: Anthony Richards, Ysgrifennydd Fforwm Mynediad Lleol, Awdurdod Pare Cenedlaethol Arfordir Penfro, Pare Llanion, Doc Penfro, SA72 6DY

anthonyr@pembrokeshirecoast.org.uk

Dylid mynegi'r awydd i fod yn aelod yn ysgrifenedig at Ysgrifennydd y Fforwm erbyn lOfed o Dachwedd 2021.

Pembrokeshire Local Access Forum

Invitations for expressions of interest in becoming a member of the Local Access Forum

As required under the Countryside and Rights of Way Act 2000 and National Assembly for Wales Regulations 2001, Pembrokeshire County Council and the National Park Authority are appointing members to serve on the Local Access Forum. The statutory function of the Forum will be to advise the local authorities, Natural Resources Wales and others as to the improvement of public access to land in Pembrokeshire for the purpose of open air recreation and enjoyment.

The Forum will meet four times a year for a term of three years. It is important that members can commit to attend all meetings as deputies are not permitted. These are unpaid positions but Forum members will be able to claim reasonable travel expenses.

Any person wishing to be considered for membership can obtain further details from:

Anthony Richards, Local Access Forum Secretary, Pembrokeshire Coast National Park Authority, Llanion Park, Pembroke Dock, SA72 6DY

anthonyr@pembrokeshirecoast.org.uk

Expressions of interest for membership should be made in writing to the Forum Secretary by 10th November 2021.

Attachments

HAV2228890.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices