Search for more Public Notices in your area
Planning

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf./ Ref No. 21/0653/PA

Notice ID: HAV2236623

Notice effective from
27th October 2021 to 26th November 2021

Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf./ Ref No. 21/0653/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land adj to Glan-y-Mor Farm, Bush Hill, Pembroke, SA71 4RL
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, MUGA, maes chwaraeon, maes parcio, tirlunio, a gwaith priffyrdd a seihvaith draenio cysylltiedig./ Welsh medium primary school, MUGA, sports field, car park, landscaping, and associated highways and drainage infrastructure works.
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derby" yr holl svlwadau erbyn / All comments must be received by: 10/11/2021
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0601/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 7, Dew Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1ST
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Rhodri Davies, Sure Property Group Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad / For permission for: Newidiadau arfaethedig a newid defnydd fflatiau preswyl 6No HMO yn fflatiau hunangynhwysol 5No. / Proposed alterations and change of use of 6No HMO residential flats into 5No self contained flats.
MaeV uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building. Rhaid derbyn vr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 10/11/2021
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 27/10/2021
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-Jein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,, Sir Penfro, SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services (quoting reference) at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2236623.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices