Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10

Notice ID: HAV2253090

Notice effective from
10th November 2021 to 10th December 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 21/0683/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Cerbid, SOLVA, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 6YE
Rwy*n hysbysu bod / I give notice that: Mr & Mrs Tim & Hayley Rees & Gerry
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Trosi swyddfeydd yn ddau annedd a gwelliannau ecolegol / Conversion of offices to two dwellings and ecological enhancements
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building. Rhaid derbyn yr holl svlwadau erbyn / All comments must be received by: 24/11/2021
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 10/11/2021_
Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 10/11/2021_
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu
eu rhoi ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y
Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynoh
yn y cyfeiriad canlynoh
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP -

Anyone who wishes to make representations about these applications can
submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the
Director of Community Services (quoting reference) at the following address:
(quoting
County Hall,
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copi'au o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2253090.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices