Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2262576

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGQR SIR PENFRQ_
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf./ Ref No. 21/0738/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Ciliauwen, LETTERSTON,
Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 5XB
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr I and P Harries,
DR & JR Harries & Son
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Parlwr godro newydd gydag iard gasglu orchuddiedig / Replacement milking parlour with covered collecting yard Rhif cyf. / Ref No. 21/0796/PA
Datblyglad arfaethedig yn / Proposed Development at: Pembrokeshire Metal Recycling, Unit C, G Building, Carew Pavilion, Carew Airfield, Carew, Tenby, SA70 8SX
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr M Jones, Pembrokeshire Metal Recycling Ltd
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Newid defnydd tir o storfa metel sgrap i gyfleuster ailgylchu metel, storio cerbydau, disbyddu a datgymalu (triniaeth awdurdodedig) / Change of use of land from scrap metal storage to metal recycling, vehicle storage, depollution and dismantling (authorised treatment) facility
MaeV uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl syiwadau erbyn / All comments must be received by: 08/12/2021
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLI AD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0734/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Compton House, 7, Main Street, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9HG Rwy'n hysbysu bod / I give notice that B & J Morgan
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Newidiadau mewnol, dymchwel rhan o estyniad cefn ac adeilad allanol, ailfodelu estyniad sy'n wynebu'r gogledd, tynnu rendr sment a rhoi rendr calch yn ei le, aikwynebu grisiau mewn Tywodfaen a gosod pwmp gwres ffynhonnell aer / Internal alterations, demolition of part of rear extension and outbuilding, remodelling of north facing extension, removal of cement render and replacement with lime render, re-facing of steps in Sandstone and installation of air source heat pump Rhif cyf. / Ref No. 21/0786/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: The Kennels at Glandovan
Mansion, C3068 Cilgerran To Tyrhos Farm, Cilgerran, SA43 2TL
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Stephen Davies
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County
Council
Am ganiatad / For permission for: Addasu hen lety cwn yn annedd a 3 ystafell wely. Newidiadau i'r dyluniad cymeradwy (18/1013/PA a 18/1015/LB) / Conversion of former kennels into a 3-bed dwelling. Changes to approved design (18/1013/PA & 18/1015/LB).
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 08/12/2021
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 24/11/2021
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-Jein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit
their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of
Community Services (quoting reference) at the following address:
County Hall,
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2262576.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices