Search for more Public Notices in your area
Traffic

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING

Notice ID: HAV2267985

Notice effective from
1st December 2021 to 31st December 2021

CYNGOR SIR PEN FRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR PENFRO (GORCHYMYN GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (CYDGRYN HOI) 2011 (AMRYWIAD RHIF 22) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn wrth arfer ei bwerau dan Adrannau 1,2,4,32,35,45,46,49,53,101,102,124 a rhan IV Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf") fel y*\ diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 2004 (Deddf 2004"), a'r holl bwerau galluogi eraill.

Bydd y Gorchymyn yn diwygio ymhellach Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Cydgrynnoi) 2011 ac atodlenni a geir o'i fewn ac amrywiadau dilynol.
Effaith y cynigion fydd cyflwyno cyfyngiadau aros newydd, diwygio, a/neu ddirymu rhai
cyfredol ary rhannau o'rffyrdd abenniryn yr Atodlen i*r hysbysiad hwn.
Gallwch weld copi o'r Gorchymyn drafft ynghyd S chynlluniau sy'n dangos lleoliadau'r
cyfyngiadau a datganiad o'r rhesymau dros gynnig cyflwyno'r Gorchymyn ar-lein yn

www.cyngorsirpenfro.gov.uk


Os ydych yn dymuno gwrthwynebuV Gorchymyn arfaethedig, dylech anfbn y rhesymau droseichgwrthwynebiadynysgrifenedigaty llofnodwr isod erbyn 3 lonawr 2022. Dyddiedig y dyda 1 af hwn o fis Rhagfyr 2021 Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith, Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir, HwlfforacT
ATODLEN
1)Wdig
1.1 Dim aros ar unrhyw adeg Ffbrdd y Maenordy
Ochr ddwyreiniol - O'i chyffbrdd a" Stryd Kensington i'r gogledd am bellter o 10 metr.
2) HwtfFordd

2.1 Dileu Dim aros ar unrhyw adeg Stryd yr Ysgubor

Ochr dde-ddwyreiniol - O'r fRn a rhifau 28/30 i'r gogledd am bellter o 17 metr.
2.2 Dim aros 8am - 6pm Bryn Myrddin

Ocnr dde-ddwyreiniol - O bwynt gyferbyn a ffin orllewinol yr Orsaf DSn i'r gogledd-ddwyrain i bwynt 81 metr i'r de-onlewin o'r gyffdrdd a" Rhodfa Ellis.
3) Bont Myrddin

3.1 Dim aros ar unrhyw adeg Pare y Coetir
Y ddwy ochr - O'i gyffordd a Heol Penfro, i'r gorllewin am 10 metr
4) Penfro

4.1 Gwahardd aros, llwytho a dadhvytho Heol Fawr
Ochr ogleddol - O bwynt ger rhifau 110/112 i'r dwyrain i bwynt 8 metr i'r dwyrain o fynedfa Brighton Mews. (Disodli cyfyngiadau aros llinellau melyn dwbl presennol)
5) Saundersfbot

5.1 Dim aros ar unrhyw adeg Ragged Staff

Ochr ddeheuol - O'i chyffbrdd a Heol Stammers, i'r gorllewin am 20 metr YGlyn
Ochr ddwyreiniol - O'i chyffbrdd a'r B4316 i'r de-ddwyrain, yna, i'r de-orllewin ar hyd y briffordd gyhoeddus
Ochr orllewinol - i) O'i chyffordd S'r B4316 f r de-ddwyrain, yna, i'r de-orllewin i bwynt 46 metr i'r de-ddwyrain, yna, iV de-orllewin i ffin eiddo Glenvale ii) O bwynt 66 metr i*r de-ddwyrain, yna, i'r de-orllewin o ffin eiddo Glenvale i'r de-orllewin am 30 metr
(Mae'r cyfyngiadau hyn bellach yn weithredol dan Orchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro a byddant yn dod yn gyfyngiadau parhaol dan y Gorchymyn hwn) Swallowtree
Ochr ddwyreiniol - O bwynt 20 metr i'r de o'r fynedfa ogleddol i Swallowtree oddi ar y B4316 i'r de, yna, i'r dwyrain i ddiwedd y briffordd gyhoeddus
5.2 Dim aros ar unrhyw adeg rhwne 1 Mehefin a 30 Medi YGlyn

Ochr orllewinol - O bwynt 46 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain o ffin Glenvale, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 20 metr
(Mae'r cynnig hwn yn newid y cyfyngiadau presennol i ddarparu parcio ychwanegol y tu allan i'r tymor brig)
PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING
PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.22) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order in exercise of its powers under Sections 1,2,4,32,35,45,46,49,53,101,102,124 and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act) as amended, the provisions of the Traffic Management Act 2004 ("the 2004 Act"), and of all other enabling powers.
The Order will further amend the "Pembrokeshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Order 2011 and schedules contained therein and subsequent variations.
The effect of the proposals will be to introduce new, amend and/or revoke existing waiting restrictions on those lengths of road listed in the Schedule to this notice. A copy of the draft order together with plans showing the locations of the restrictions and a statement of reason for proposing to make the Order can be viewed online at

www.pembrokeshire.gov.uk

.
If you wish to object to the proposed Order you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned by the 3rd day of January 2022. Dated this 1 st day of December 2021 Darren Thomas
Head of Infrastructure, Pembrokeshire County Council County Hall, Haverfordwest
SCHEDULE
1) Goodwick

1.1 No waiting at any time Manor Way
East side- from its junction with Kensington Street north for 10 metres.
2) Haverfordwest

2.1 Removal of No waiting at any time Barn Street

South East side - From the boundary of No's 28/30 northwards for 17 metres.
2.2 No waiting 8am - 6pm Merlin's Hill

South East side - from a point opposite the western boundary of the Fire Station north eastwards to a point 81 metres south west of the junction with Ellis Avenue.
3) Merlins Bridge

3.1 No waiting at any time Woodlands Park
Both sides - From its junction with Pembroke Road, west for 10 metres
4) Pembroke

4.1 Prohibition of waiting, loading and unloading Main Street
North side-from a point near no's 110/112 east to a point 8 metres east of Brighton Mew's entrance, (replaces current double yellow line waiting restrictions)
5) Saundersfoot

5.1 No waiting at any time Ragged Staff

South side - from its junction with Stammers Road, westwards for 20 metres The Glen
East side - from its junction with the B4316 in a south east then south west direction for the full length of public highway
West side - i) From its junction with the B4316 in a south east then south west direction to a point 46 metres south east then south west of the boundary of property Glenvale ii) From a point 66 metres south east then south west of the boundary of property Glenvale south west for 30 meters
(These restrictions are already in place under a Temporary Traffic Restriction Order and
will become permanent in this order)
Swallowtree
East Side - from a point 20 metres south of the northern access to Swallowtree off the B4316 south then east to the end of the public highway
5.2 No waiting at any time 1st June - 30th September The Glen

West side - from a point 46 metres south east then south west of the boundary of Glenvale, south west for 20 metres
(This proposal changes the current restrictions to provide additional parking out of season)

Attachments

HAV2267985.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices