Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (A478 NARBERTH TO PENBLEWIN) (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 202*

Notice ID: HAV2277489

Notice effective from
8th December 2021 to 7th January 2022

CYNGOR SIR PEN FRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
GORCHYMYN SIR BENFRO (YR A478 ARBERTH I BENBLEWIN) (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 202* Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 ac Adran 85 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddr). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 40mya rhwng Arberth a Phenblewin fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.
Rhoddir
trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 ac Adran 85 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddr). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 40mya rhwng Arberth a Phenblewin fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.
Bydd 'Gorchymyn Sir Benfro (A478 Arberth i Benblewin) (Terfyn Cyflymder 50mya) 2016* yn cael ei ddirymu, i'r graddau y mae'n ymwneud S'r darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr atodlen i'r gorchymyn hwn.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn drafft a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn ar-lein yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/

rheoleiddio-trraffig-ffyrdd
Os hoffech wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, dylech anfon y rhesymau dros eich gwrthwynebiad naill ai drwy gwblhau'r ffurflen adborth ar-lein, neu, yn ysgrifenedig at y sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 5ed diwrnod o lonawr 2022. Dyfynnwch: A478NAR-S/L
Dyddiedig y diwrnod 8af hwn o Ragfyr 2021.
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Atodlen Terfyn Cyflymder 40mya
Ffordd Hyd
A478 O bwynt 280 metr i'r de o'r gyffordd a" Chylchfan Penblewin, i'r de i bwynt 515 metr i'r gogledd o'r gyffordd a chylchfan ffordd Kiln Park.
THE COUNTY OF PEMBROKE (A478 NARBERTH TO PENBLEWIN) (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 202* NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Section 84 & 85 Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to impose a 40mph limit between Narberth and Penblewin as specified in the Schedule to this order.
is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Section 84 & 85 Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to impose a 40mph limit between Narberth and Penblewin as specified in the Schedule to this order.
'The County of Pembroke (A478 Narberth to Penblewin) (50mph Speed Limit) Order 2016' will be revoked, insofar as it relates to the lengths of road referred to in the schedule to this order.
A copy of the draft Order and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/

TRO-public-notices
If you wish to object to the proposed Order you should send the grounds for
your objection by either completing the online feedback form, or, in writing to the
undersigned by the 5th day of January 2022. Please Quote: A478NAR-S/L
Dated this 8th day of December 2021.
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest
Schedule 40mph Speed Limit
Road Length

A478 From a point 280 metres south of the junction with Penblewin Roundabout, south to a point 515 metres north of the junction with Kiln Park road roundabout.

Attachments

HAV2277489.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices