Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION ORDER NO. 9A 2021)

Notice ID: HAV2284563

Notice effective from
15th December 2021 to 14th January 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO (MANNAU PARCIO ODDIAR Y STRYD) (CYDGRYNHOI) 2011 (GORCHYMYN AMRYWIO RHIF9A 2021)
Mae Cyngor Sir Penfro wrth arfer ei bwerau o dan adrannau 32 a 35 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Deddf 1984") ac fel y'i diwygiwyd, a darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 a phob p er galluogi arall yn y Ddeddf, ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf 1984, drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:-
Bydd y Gorchymyn hwnyn dod i rym ar 17 Rhagfyr2021 a gellir ei ddyfynnufel Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio Oddi ary Stryd) (Cydgrynhoi)2011 (Gorchymyn Amrywio Rhif 9A).
Bydd Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio oddi ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2011, a ddaeth i rym ar 1 Chwefror 2011, yn cael ei amrywio er mwyn cynnwys y canlynol:-
1. Dirymu Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Mannau Parcio oddi ary Stryd) (Cydgrynhoi) 2011 i'r graddau y mae'n ymwneud ag eitem rhif 21 A, maes parcio Cherry Grove, Hwlffordd, eitem rhif 21 A, cefn maes parcio Dew Street (yr hen bwll nofio), Hwlffordd, a eitem rhif 22, y maes parcio Llyfrgell/Addysg Gymunedol, Hwlffordd, a fydd yn cael yr effaith o gau'r meysydd parcio uchod a'u symud oddi ar y rhestr o feysydd parcio.

2. Diwygio'r cynlluniau ar gyfer y mannau parcio a rhifau 13,15 a 71.

3. Creu maes parcio yng Ngholofn 2 o'r Atodlen ym mannau parcio a'r rhif 15A.

4. Cyflwyno arhosiad hwyaf o 2 awryng Ngholofn 7 o'r Atodlen yn y man parcio I rhif 15A.

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS


Dyma ddosbarthiadau'r cerbydau y cyfeirir atynt uchod Dosbarthiadau cerbydau
1 Beiciau modur unigol

2 Cerbydau cofrestredig i'r anabl

3 Ceir modur

4 Cyfuniadau o feiciau modur

5 Cerbydau modur sy'n llai na phwysau cerbyd gros o 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd

6 6l-gerbydau

7 Carafannau

8 Cerbydau modur dros bwysau cerbyd gros o 3.5 tunnell a thros 5.5 metr o hyd

9 Coetsis

10 Cychod a/neu 6l-gerbydau cychod sy'n llai na 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd

11 Cychod a/neu 6l-gerbydau cychod sydd dros 3.5 tunnell neu 5.5 metr o hyd

RHODDIR o dan Sel Gyffredin Cyngor Sir Penfro ar yr 15ain dydd hwn o fis Rhagfyr 2021 Rhoddwyd SEL GYFFREDIN CYNGOR SIR PENFRO yma ym mhresenoldeb:-
Llofnodwr Awdurdodedig
THE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (OFF-STREET PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION ORDER NO. 9A 2021)
Pembrokeshire County Council in exercise of its powers under Sections 32 and 35 and Part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the 1984 Act") and as amended and the provisions of the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling power of the Act and after consulting the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 to the 1984 Act hereby make the following Order:-
This Order shall come into operation on the 17th December 2021 and may be cited as the Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 (Variation Order No. 9A).
The Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 which came into operation on the 1st day of February 2011 shall be varied so as to include the following:-
1. Revocation of The Pembrokeshire County Council (Off-Street Parking Places) (Consolidation) Order 2011 insofar as it relates to item number 21 A, Cherry Grove car park, Haverfordwest, item number 21 A, Rear of Dew Street car park (former Swimming Pool), Haverfordwest and item number 22, the Library/Community Education car park, Haverfordwest, which will have the effect of closing and removing the above car parks from the list of car parks.

2. To amend the plans of car parking places numbered 13,15 and 71

3. To create a car park in in Column 2 of the Schedule at car parking places number 15A

4. To introduce a 2hr maximum stay in Column 7 of the Schedule at car parking place numbered 15A

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS


The Classes of Vehicles referred to above are :-Vehicle Classes
1 Solo Motor Cycles

2 Registered Disabled Vehicles

3 Motor Cars

4 Motor Cycle Combinations

5 Motor Vehicles not exceeding 3.5 tonnes GVW or 5.5 metres in length

GIVEN the Common Seal of Pembrokeshire County Council THE COMMON SEAL OF PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL was hereunto affixed in the presence of:-
6 Trailers

7 Caravans

8 Motor Vehicles exceeding 3.5tonnes GVW and 5.5metres in length

9 Coaches

10 Boats and / or Boat Trailers not exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length.

11 Boats and /or Boat Trailers exceeding 3.5 tonnes or 5.5 metres in length, this 15th day of December 2021

Authorised Signatory

Attachments

HAV2284563.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices