Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

Notice ID: HAV2292361

Notice effective from
22nd December 2021 to 21st January 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10 Rhif cyf./ Ref No. 21/0827/LB

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Tymelyn, Castle Square, CILGERRAN, Cardigan, Pembrokeshire, SA43 2SD Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Miss Jane Uren

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad / For permission for: Boeler a rheiddiaduron newydd / Replacement boiler and radiators

Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The

above directly affect /affects) the setting of a Listed Building.

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:

05/01/2022

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf. / Ref No. 21/0887/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Multi Storey Car Park, Cartlett Road, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2LJ Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Amnewid gorsaf fysus a maes parcio amllawr, gwaith cysylltiedig a chylch cyhoeddus newydd/ Replacement bus station and multi-storey car park, associated works and new public realm

Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 05/01/2022

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING

(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0889/CA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Multi Storey Car Park, Cartlett Road, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2LJ Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Dymchwel gorsaf fysiau a maes parcio aml-lawr / Demolition of bus station and multi-storey car park.

Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 12/01/2022

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 22/12/2021

Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi

ar-Jein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Gwasnaethau Cymunedol

(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:

Neuadd y Sir,

Hwlffordd,

Sir Penfro,

SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit

their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of

Community Services (quoting reference) at the following address:

County Hall,

Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copi'au o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2292361.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices