Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2297795

Notice effective from
5th January 2022 to 4th February 2022

CYNGOR SIR PENFRO
PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL_
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12
Rhif cyf. / Ref No. 21/0888/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: North of Maesgwynne Road, Fishguard, SA65 9BE Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr. Jonathan Hickin, Wales and West Housing
North of Maesgwynne Road, Fishguard, SA65 9BE
Mr. Jonathan Hickin, Wales and West Housing
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for: Datblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig / Residential development and associated works
Datblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig / Residential development and associated works
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is Major Development.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:19/01/22
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 05/01/22
Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 05/01/22
Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio fersiynau electroneg o:
* cais
* cynlluniau
* a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd
yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn

www.pembrokeshire.gov.uk

a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad yngl n 3'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1TP Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. Members of the Public may obtain electronic copies of the Environmental Statement from: planning.support.team®

pembrokeshire.gov.uk


Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1TP
Members of the public may inspect electronic versions of: 
* the application
* the plans
* and other supporting documents submitted with it
during normal working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the above details by logging onto the Authority's website at

www.pembrokeshire.gov.uk

and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the above applications can do so on-line or write to the Director of Community Services at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA61 1TP Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA61 1TP

Attachments

HAV2297795.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices