Search for more Public Notices in your area
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL & PEMBROKESHIRE COAST NATIONAL PARK LOCAL DEVELOPMENT PLAN DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE ON THE CUMULATIVE IMPACT OF WIND TURBINES (JOINT) PEMBROKESHIRE COAST NATIONAL PARK LOCAL DEVELOPMENT PLAN DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING (FOR THE NATIONAL PARK ONLY)

Notice ID: HAV2303606

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

Cyngor Sir Penfro Pembrokeshire County Council
Pare Cenedlaethol Arfordir Penfro Pembrokeshire Coast National Park
CYNLLUN DATBLYGU LLEOL PARC CENEDLAETHOL ARFORDIR PENFRO A CHYNGOR SIR PENFRO CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT AR EFFEITHIAU CRONNOL TYRBINAU GWYNT (AR Y CYD) CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT - CYNLLUN
DATBLYGU LLEOL PARC CENEDLAETHOL ARFORDIR PENFRO (AR GYFER Y PARC CENEDLAETHOL YN UNIG)
* GLO - ANSEFYDLOGRWYDD TIR

* COLLI GWESTAI

* SAFLEOEDD GEOAMRYWIAETH O BWYS RHANBARTHOL

* DIOGELU MWYNAU

¦ CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL ARDAL GADWRAETH (ANGLE, CAERFARCHELL, YNYS BYR, LITTLE HAVEN, MAENORBYR, TREFDRAETH, PORTCLEW, PORTHGAIN, SAUNDERSFOOT, SOLFACH, TYDDEWI, DINBYCH-Y-PYSGOD A THRE-FIN)
Dylid dychwelyd sylwadau naill ai'n ysgrifenedig i DTm Cyfeiriad y Pare, Awdurdod Pare Cenedlaethol Arfordir Penfro, Pare Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY neu drwy e-bost

devplans@pembrokeshirecoast.org.uk

. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y dogfennau, cysylltwch a ThTm Cyfeiriad y Pare drwy e-bostio

devplans@pembrokeshirecoast.org.uk

neu ffoniwch 01646 624800 a gofynnweh i siarad a rhywun sy'n delio a'r Cynllun Datblygu Lleol. Gellir darparu copTau papur o'r canllawiau am gost.
Caiff yr holl sylwadau eu cydnabod a byddant yn cael eu cyhoeddi. Bydd yr holl sylwadau'n cael eu hadrodd i Awdurdod y Pare Cenedlaethol, a Chabinet Cyngor Sir Penfro, lie caiff y Canllawiau a gynigir eu paratoi ar y cyd gan y ddau awdurdod. Bydd pawb sy'n cyflwyno sylwadau yn cael gwybod am ganlyniad y cyfarfodydd hyn.
Ble i weld y dogfennau
Mae'r dogfennau ar gael i'w lawrlwytho o wefan Awdurdod y Pare Cenedlaethol yn

https://www.arfordirpenfro.cymru/cyn

llunio/polisiau-cynllunio/cynllun-datblygu-lleol-2/canllawiau-cynllunio-atodol-cdl2/canllawiau-cynllunio-atodol-ar-gyfer-ymgynghori/ a gellir eu gweld yn swyddfeydd Awdurdod y Pare Cenedlaethol pan fyddant ar agor i'r cyhoedd (drwy apwyntiad), Oriel y Pare (pan fydd yn agored i'r cyhoedd) ac ar gyfrifiaduron cyhoeddus hygyrch mewn llyfrgelloedd cyhoeddus lie maent ar gael.
Mae'r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol ar y cyd ar Effaith Gronnol Tyrbinau Gwynt yn cynnwys Sir Benfro gyfan. Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael i'w lawrlwytho yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/y-

cynllun-datblygu-lleol-ar-ol-adroddia d-yr-arolygydd/cyfarwyddyd-cynllunio-atodol-y-cdll Mae'r cyfnod ymgynghori yn rhedeg tan 15 Ebrill 2022. Rhaid i'r holl sylwadau fod yn ysgrifenedig a bydd yr holl sylwadau'n cael eu cyhoeddi. Ni ellir cadw sylwadau'n gyfrinachol a byddant yn cael eu cyhoeddi.
PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL & PEMBROKESHIRE COAST NATIONAL PARK LOCAL DEVELOPMENT PLAN DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE ON THE CUMULATIVE IMPACT OF WIND TURBINES (JOINT) PEMBROKESHIRE COAST NATIONAL PARK LOCAL DEVELOPMENT PLAN DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING (FOR THE NATIONAL PARK ONLY)
* COAL - LAND INSTABILITY

* LOSS OF HOTELS

* REGIONALLY IMPORTANT GEODIVERSITY SITES

* SAFEGUARDING MINERALS

* CONSERVATION AREA SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE (ANGLE, CAERFARCHELL, CALDEY, LITTLE HAVEN, MANORBIER, NEWPORT, PORTCLEW, PORTHGAIN, SAUNDERSFOOT, SOLVA, ST DAVIDS, TENBY AND TREFIN)

Comments should be returned either in writing to The Park Direction Team, Pembrokeshire Coast National Park Authority, Llanion Park, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 6DY or by email

devplans@pembrokeshirecoast.org.uk

. If you have any queries regarding the documents please contact the Park Direction Team by emailing

devplans@pembrokeshirecoast.org.uk

or ring 01646 624800 and ask for someone dealing with the Local Development Plan. Paper copies of the guidance can be provided at a cost.
All comments will be acknowledged and will be made public. All comments will be reported to the National Park Authority, and Pembrokeshire County Council's Cabinet, where the Guidance proposed is jointly prepared by both authorities. All commentators will be advised of the outcome of these meetings.
Where to view the documents
The documents are available to download from the National Park Authority web site at

https://www.pembrokeshirecoast.wale

s/planning/planning-policy/local-development-plan-2/supplementary-planning-guidance-Idp2/supplementary-planning-guidan ce-for-consultation/ and can be viewed at the National Park Authority offices when open to the public (by appointment). Oriel y Pare (when open to the public) and on publically accessible computers at public libraries where available. The joint Supplementary Planning Guidance document on Cumulative Impact of Wind Turbines covers the whole of the County of Pembrokeshire. This document is also available to download at

https:j7www.pembrokeshire.gov.Uk/a

dopted-local-development-plan/ldp-supplementary-planning-guidance
The consultation period runs until 15 April 2022. All comments must be in writing and all comments will be made public.
Comments cannot be kept confidential and will be made public.

Attachments

HAV2303606.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices