Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2303431

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLIDATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf./ Ref No. 21/0986/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at Dragon LNG Meadow, The Land at West Perimeter Road, MiKbrd Haven Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Adeiladu a gwe'rtiiredu fferm solar yn cynnwys modiwlau solar, gwrtiidroyddion solar a'r holl seihvahh a gwaith cysylltiedig, gan gynnwys peirianneg a thirlunio / Construction and operation of a solar farm composing solar modules, solar inverters and all associated infrastructure and works, including engineering and landscaping. Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl sytwadau erbvn / All comments must be received by:

2i/£U2Q22

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 12/01/2022

Mae pwy bynnag s/n dymuno cyf Iwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi

ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Gwasnaethau Cymunedol

(Gan ddyfynnu cy/e/rnod) yn y cyfeiriad canlynol:

cy/e/rnod) yn y cyfeiriad canlynol:

Neuadd y Sir, HwHTordd,

Sir Penfra, SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of Community Services {quoting reference) at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP

{quoting reference)

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofhodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Uywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2303431.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices