Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS LOCATIONS, MILFORD HAVEN/HAKIN AREA)

Notice ID: HAV2303313

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
SIR BENFRO (LLEOLIADAU AMRYWIOL, ARDAL ABERDAUGLEDDAU/ HAKIN) GORCHYMYN 2022
(GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO)
HYSBYSIR fod Cyngor Sir Penfro, ar 61 o leiaf saith diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Mae angen y Gorchymyn fel y gellir gosod wyneb newydd ar y gerbytffordd. Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydau ac eithrio cerbydau eithriedig rhag mynd ar hyd y rhannau hynny o'r ffordd a nodir yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn.
Bydd y gwaith yn cael ei wneud ar raglen dreigl gyda'r llwybr amgen yn cael ei
benderfynu a'i lofnodi yn unol a hynny wrth i'r gwaith fynd rhagddo.
Bydd mynediad i gerddwyryn parhau drwy gydol y cyfnod cau.
Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, a gaiff eu llofnodi yn unol a hynny, yn dod i rym
ddydd Llun 31 lonawr 2022 ac yn parhau mewn grym am tua 2 wythnos i gyd (nodir
brasamcan o hyd ar gyfer pob lleoliad yn yr atodlen, ond gall y dyddiadau/cyfnodau
hyn newid yn dibynnu ar gynnydd y gwaith).
Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis rhag ofn y bydd angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Dyddiedig 12 diwrnod o fis lonawr 2022
Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro Neuadd y Sir HwhTordd

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS
THE COUNTY OF PEMBROKE (VARIOUS LOCATIONS, MILFORD HAVEN/HAKIN AREA)
(TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICULAR TRAFFIC) ORDER 2022
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The proposed Order is necessary so that carriageway resurfacing works can be carried out
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along those sections of road identified in the schedule to this notice.
The works will be carried out on a rolling programme with the alternative route being
determined and signed accordingly as works progress.
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect
on Monday 31 st January 2022 and remain in force for approximately 2 weeks in total
(an approximation of duration for each location is identified in the schedule, however
these dates/durations may change dependent on works progress).
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency
should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen
circumstances.
Dated this 12th day of January 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest
Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

Attachments

HAV2303313.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices