Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (TEMPLETON TO PRINCES GATE (B4315) & MAES YR YSGOL, TEMPLETON) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 2022

Notice ID: HAV2310111

Notice effective from
19th January 2022 to 18th February 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN SIR BENFRO (TREDEMELI PRINCES GATE (B4315) A MAES YR YSGOL, TREDEMEL) (TERFYN CYFLYMDER O 20MYA) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adrannau 84(1) a (2) a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"), ac effaith hyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar hyd y rhan honno o ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn. Bydd y terfyn cyflymder yn rhan o welliant diogelwch ar y ffyrdd sy'n cael ei gyflawni yn ardal Ysgol Tredeml.
Rhoddir
drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adrannau 84(1) a (2) a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"), ac effaith hyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar hyd y rhan honno o ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn. Bydd y terfyn cyflymder yn rhan o welliant diogelwch ar y ffyrdd sy'n cael ei gyflawni yn ardal Ysgol Tredeml.
Ceir manylion llawn yn y Gorchymyn drafft, y gellir edrych arno ar-lein, ynghyd a map yn dangos y rhan o ffordd yr effeithir ami, yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddio-

trraffig-flyrdd
Gellir gwneud unrhyw wrthwynebiad neu sylwadau mewn perthynas a'r cynigion uchod, ynghyd S'r seiliau dros eu gwneud, naill ai trwy lenwi'r ffurflen adborth ar-lein neu yn ysgrifenedig i'r islofnodedig erbyn 9fed o fis Chwefror 2022. Dyfynnwch: TEMPLE20 Dyddiedig ar y 19fed diwrnod o fis lonawr 2022 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro
ATODLEN
Terfyn cyflymder o 20mya
Ffordd
B4315
Hyd
O bwynt 55 metr i'r gogledd-ddwyrain o Jubilee Gardens i bwynt 20 metr i'r gogledd-ddwyrain o Faes yr Ysgol. Hyd cyfan.
THE COUNTY OF PEMBROKE (TEMPLETON TO PRINCES GATE (B4315) & MAES YR YSGOL, TEMPLETON) (20MPH SPEED LIMIT) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2) and parts III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act"), the effect of which will be to inlroduce a 20mph speed limit along that length of road contained in the Schedule to this notice. The speed limit will form part of a road safety improvement being delivered in the region of Ysgol Tredeml.
is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 84(1) and (2) and parts III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act"), the effect of which will be to inlroduce a 20mph speed limit along that length of road contained in the Schedule to this notice. The speed limit will form part of a road safety improvement being delivered in the region of Ysgol Tredeml.
Full details are contained in the draft Order, which together with a map showing the length of road affected, may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/

TRO-public-notices
Any objection or representation in respect of the above proposals, together with the grounds on which it is made, by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned by the 9* day of February 2022. Please quote: TEMPLE20 Dated this 19th day of January 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council
Road
B4315
SCHEDULE 20mph speed limit
Length
From a point 55 metres North East of Jubilee Gardens to a point 20 metres North East of Maes Yr Ysgol. Entire length.
Maes Yr Ysgol

Attachments

HAV2310111.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices