Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012

Notice ID: HAV2309989

Notice effective from
19th January 2022 to 18th February 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf. / Ref No. 21/0864/PA

Rhif cyf. / Ref No. 21/0864/PA

Datbl/giad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land North of The Kilns, Llangwm, SA62 4HG

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Yn gwneud cais i am ganiatad cynllunio i / Is applying for planning permission for: Mynediad Datblygiad Preswyl (Amlinellol) i'w Ystyried, materion Golwg, Tirlunio, Gosodiad a Graddfa wedi'u Cadw*n Ol / Residential Development (Outline) Access for Consideration, Appearance, Landscaping, Layout and Scale Reserved Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development.

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn (All comments must be received by: 02/02/2022

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council

Dyddiedig / Dated: 19/01/2022

Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu

eu rhoi ar-lein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y

Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cymunedol

(Gan ddyfynnu o/feirnod) yn y cyfeiriad canlynol:

Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Penfro, SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can

submit their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to

the Director of Community Services (quoting reference) at the following

address:

County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2309989.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices