Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (A478 NARBERTH TO PENBLEWIN) (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2022

Notice ID: HAV2310131

Notice effective from
19th January 2022 to 18th February 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
GORCHYMYN SIR BENFRO (YR A478 ARBERTH I BENBLEWIN) (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2022 Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro ar y 14eg diwrnod o lonawr 2022 wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 84 a rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"). Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno terfyn cyflymder o 40mya drwy'r gyffordd fel y nodir yn yr Atodlen i'r gorchymyn hwn.
Daw'r gorchymyn i rym ar y 28ain diwrnod o Chwefror 2022, a gellir gweld copi ohono, ynghyd a" map sy*n dangos y darnau o'r ffordd yr effeithir arnynt, ar-lein yr

https://vmw.sir43enfro.gov.ul^rheoleiddio-trraffig-ffyrdd


CaifF unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw
ddarpariaeth a gynhwysir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf,
neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf neu unrhyw offeryn
a wneir oddi tani mewn perthynas a'r Gorchymyn, o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y
gwnaed y Gorchymyn, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.
Dyddiedig y 19ain diwrnod hwn o lonawr 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Atodlen
Terfyn Cyflymder 40mya
Ffordd

A478
Hyd
O bwynt 280 metr i'r de o'r gyffordd a Chylchfan Penblewin, i'r de i bwynt 515 metr i'r gogledd o'r gyffbrdd a" chylchfan ffordd Kiln Park.
THE COUNTY OF PEMBROKE (A478 NARBERTH TO PENBLEWIN) (40MPH SPEED LIMIT) ORDER 2022 NOTICE is hereby given that on the 14th day of January 2022 Pembrokeshire County Council made an Order under Section 84 and part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act"). The effect of the Order will be to impose a 40mph limit through the junction as specified in the Schedule to this order. The order will come into force on the 28th day of February 2022 a copy of which together with a map showing the lengths of road affected, may be viewed on line at

http://www.pembrokeshire.gov.ul%5eTRO-public-notices


Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision
contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act,
or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it
has not been complied with in relation to the Order, may within six weeks of the date on
which the Order was made apply to the High Court for this purpose.
Dated this 19th day of January 2022
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest
Schedule 40mph Speed Limit Road Length

A478 From a point 280 metres south of the junction with Penblewin Roundabout, south to a point 515 metres north of the junction with Kiln Park road roundabout.

Attachments

HAV2310131.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices