Search for more Public Notices in your area
Planning

Pembrokeshire County Council Replacement Local Development Plan (LDP 2) Pre-Deposit Consultation

Notice ID: HAV2309933

Notice effective from
19th January 2022 to 18th February 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
Cyngor Sir Penfro
Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDU 2) Ymgynghoriad cyn Adneuo
Mae Cyngor Sir Penfro wrthi'n adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLI) ar hyn o bryd, ac yn 2018 paratodd ddogfennau cyn Adneuo at ddibenion ymgynghori, ar gyfer y Cynllun Amnewid (CDLI 2).
Bu'r dogfennau cyn Adneuo yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ffurflol, a gynhaliwyd rhwng 17 Rhagfyr 2018 a 4 Chwefror 2019 am 4.30pm.
Nododd yr hysbysiad cyhoeddus a oedd yn cyd-fynd S'r ymgynghoriad fod y Cynllun Datblygu Lleol yn amlinellu fframwaith ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio a chyfeirio twf newydd yn Sir Benfro (ac eithrio lleoliadau ym Mharc Cenedlaethol Arfbrdir Penfro).
Ychwanegodd fod y dogfennau canlynol wedi'u cyhoeddi:
* Strategaeth a Ffefrir - yn amlinellu gweledigaeth ddrafft, amcanion a'r strategaeth twf gyffredinol, yn ogystal a pholistau allweddol ar gyfer CDLI 2.

* Adroddiad Adolygu - yn amlinellu pa rannau o CDL11 y mae angen eu newid, a pham.

* Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Cychwynnol - yn amlinellu sut mae cynigion y Strategaeth a Ffefrir wedi'u hasesu o ran eu heffeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol posibl.

* Adroddiad Sgrinio'r Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd - yn darparu asesiad

o b'un a yw'r Strategaeth a Ffefrir yn debygol o gael effeithiau ar safleoedd Natura 2000 neu beidio.
* Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - yn dangos yr holl Safleoedd Ymgeisiol sy'n cynnig tir ar gyfer datblygu a gwarchod, a'r graddau y mae unrhyw rai o'r cynigion a gyf Iwynwyd yn debygol o gydsynio a'r Strategaeth a Ffefrir. Darparwyd cyfle i'r cyhoedd wneud sylwadau ar y Safleoedd Ymgeisiol a oedd wedi'u cyflwyno cyn dechrau'r ymgynghoriad ar 17 Rhagfyr 2018.

Yn y cam hwnnw o broses y Cynllun, darparwyd cyfle pellach hefyd i gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i'w cynnwys yn y CDLI. Cyflwynwyd 55 o safleoedd ychwanegol, a darparwyd cyfle i'r cyhoedd wneud sylwadau ar y rhain; roedd y cyfnod hwn yn rhedeg o 17 Ebrill 2019 hyd at 6 Mehefin 2019 am 4.30pm.
Yn dilyn y cam hwnnw o'r broses, daeth yn hysbys na chafodd nifer fach o unigolion ar gronfa ddata CDL11 Cyngor Sir Penfro eu hysbysu am y cyfle i ddatgan eu diddordeb ar gyfer cronfa ddata Cynllun CDLI 2.
I unioni'r amryfusedd hwn, ysgrifennodd Cyngor Sir Penfro at y personau yr efFeithiwyd arnynt, yn eu gwahodd a) i gofrestru i dderbyn hysbysiadau am y CDLI Amnewid (CDLI 2) a b) i gynnig y cyfle i bob un ohonynt gyflwyno tir fel Safle Ymgeisiol. Mae hyn wedi arwain at dri Safle Ymgeisiol pellach yn cael eu hychwanegu fel Adendwm i'r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod 2021. Y bwriad nawr yw rhoi cyfle i'r cyhoedd wneud sylwadau ar y tri Safle Ymgeisiol ychwanegol rhwng 19 lonawr 2022 ac 16 Mawrth 2022 am 5.00pm. Mae hyn yn gyson a'r ymagwedd a fabwysiadwyd o ran y Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd yn gynharach ym mhroses y cynllun. Bydd y safleoedd hyn yn cael eu hasesu wedyn gan ddefnyddio'r un fethodoleg a'r holl safleoedd eraill cyn paratoi ail Gynllun wedi'i Adneuo.
Ceir manylion yr ymgynghoriad ar y tri Safle Ymgeisiol ychwanegol ar wefan yr Awdurdod yma:

https://www.sir-benfro.gov.ul%5e/adolygur-cynllun-datblygu-lleol/

safleoedd-ymgeisiol
Os dymunwch wneud sylwadau ar y tri Safle Ymgeisiol ychwanegol hyn, gwnewch yn siwreich bod yn anfon y rhain at yr Awdurdod erbyn 5.00pm 16 Mawrth 2022, naill ai drwy'r e-bost i

ldp@pembrokeshire.gov.uk

neu drwy'r post i'r Tim Cynlluniau Datblygu, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Freeman's Way, Hwlffordd, SA61 1TP. Fel elfen ychwanegol o'r unioni, mae Cyngor Sir Penfro yn ysgrifennu at bob un o'r personau yr effeithiwyd arnynt gan fater y gronfa ddata nawr i gynnig cyfle cyfyngedig iddynt wneud sylwadau ar y Strategaeth a Ffefrir a'i dogfennau cysylltiedig. Nid yw hyn yn golygu bod yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir yn cael ei ailagor i'r cyhoedd ehangach, ac mae ar gael i'r personau yr effeithiwyd arnynt yn unig, a chysylltwyd a phob un ohonynt yn unigol. Mae'r rheiny yr effeithiwyd arnynt wedi cael gwybod ble i weld y dogfennau, sut i gael copTau papur (os oes eu hangen) a sut i gyflwyno sylwadau. Mae'r rheiny yr effeithiwyd arnynt wedi cael cyfle i gyflwyno sylwadau ar y Strategaeth a Ffefrir a'i dogfennau cysylltiedig rhwng 19 lonawr 2022 ac 16 Mawrth 2022 am 5.00pm. Nodwch fod y cyfle i gyflwyno sylwadau ar y Strategaeth a Ffefrir a'i dogfennau cysylltiedig wedi'i gyfyngu i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt gan y mater yn ymwneud a'r gronfa ddata a ddisgrifiwyd uchod, ac nid yw'n gyfle i'r cyhoedd ehangach wneud sylwadau ar y dogfennau hyn.
Pembrokeshire County Council Replacement Local Development Plan (LDP 2) Pre-Deposit Consultation
Pembrokeshire County Council is currently reviewing its Local Development Plan (LDP) and in 2018 prepared pre-Deposit documents for consultation purposes, for the Replacement Plan (LDP 2).
The pre-Deposit documents were subject to a formal public consultation, which ran between 17th December 2018 and 4th February 2019 at 4.30pm. The public notice that accompanied the consultation noted that the Local Development Plan sets out a framework for determining planning applications and directing new growth in Pembrokeshire (excluding Pembrokeshire Coast National Park locations). It added that the following documents had been published:
* A Preferred Strategy - setting out a draft vision, objectives and the overall growth strategy as well as key policies for LDP 2.

* A Review Report - setting out which parts of LDP 1 need to change and why.

* An Initial Sustainability Appraisal Report - setting out how the Preferred Strategy proposals have been assessed in terms of their potential social and environmental impacts.

* A Habitats Regulations Appraisal Screening Report - providing an assessment of whether or not the Preferred Strategy is likely to have impacts on Natura 2000 sites.

* A Candidate Sites Register - showing all Candidate Sites proposing land for development and protection and the degree to which any of the proposals submitted is likely to accord with the Preferred Strategy. An opportunity was provided for the public to comment on the Candidate Sites that had been submitted prior to the commencement of consultation on the 17th December 2018.

At that stage of the Plan process, a further opportunity was also provided for the submission of Candidate Sites for inclusion in the LDP. An additional 55 sites were submitted and an opportunity for the public to comment on these was provided, which ran from the 17th April 2019 to the 6th June 2019 at 4.30pm. Subsequent to that stage of the process, it has become known that a small number of individuals on the PCC LDP 1 database were not notified of the opportunity to register their interest for the LDP 2 Plan database.
To remedy this oversight, Pembrokeshire County Council wrote to the affected persons, inviting them to a) register to receive notifications on the Replacement LDP (LDP 2) and b) to offer each of them the opportunity to submit land as a Candidate Site. This has resulted in three further Candidate Sites being added as an Addendum to the Candidate Sites Register during 2021. It is now intended to give the public an opportunity to comment on the three further Candidate Sites between the 19th January 2022 and 16th March 2022 at 5.00pm. This is consistent with the approach taken witii regard to the Candidate Sites submitted earlier in the plan process. These sites will then be assessed using the same methodology as all other sites prior to preparation of a second Deposit Plan.
Details of the consultation on the three further Candidate Sites can be viewed on the Authority's website here:

https://www.pembrokeshire.gov.uk/locaklevelopment-plan-

review/ candidate-sites
If you wish to comment on these three further Candidate Sites, please ensure you send these to the Authority by 5.00pm on 16th March 2022, either by email to

ldp@pembrokeshire.gov.uk

or by post to Development Plans Team, Pembrokeshire County Council, County Hall, Freeman's Way, Haverfordwest, SA61 1TP. As a further element of the remedy, Pembrokeshire County Council is now writing to each of the persons affected by the database issue to offer tnem a limited opportunity to comment on the Preferred Strategy and its associated documents. This does not constitute a re-opening of the Preferred Strategy consultation to the wider public and is only available to the affected persons, each of which has been separately contacted. Those affected have been informed where to view the documents, how to obtain paper copies (if required) and how to submit comments.
Those affected have been provided with an opportunity to submit comments on the Preferred Strategy and its associated documents between 19th January 2022 and 16th March 2022 at 5.00pm.
Please note that the opportunity to submit comments on the Preferred Strategy and its associated documents is restricted to those affected by the database issue described above and is not an opportunity for wider public comment on these documents.

Attachments

HAV2309933.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices