Search for more Public Notices in your area
MILFORD HAVEN PORT AUTHORITY
Licensing

PART 4: MARINE LICENSING

Notice ID: HAV2310831

Notice effective from
26th January 2022 to 25th February 2022

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

PART 4: MARINE LICENSING

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR MILFORD HAVEN PORT AUTHORITY MAINTENANCE DREDGING

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Milford Haven Port Authority has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence for Milford Haven Port Authority Maintenance Dredging You can see the application documents free of charge, from

https://publicregist.er

. naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference number DML2166. In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 OTP, or e-mail: marinelicensing®

naturalresourceswales.gov.ukRepresentations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: DML2166

In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent. Please be aware that representations received will be shared with the applicant and may be made publicly available, after redacting personal details in line with General Data Protection Regulation.

Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER GWAITH CARTHU A CHYNNAL A CHADW AWDURDOD PORTHLADD ABERDAUGLEDDAU

Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol ar gyfer gwaith carthu a chynnal a chadw Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n

https://

publicregister.natural resources, wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DML2166. Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn'.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r TTm Trwyddedu Moral, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 OTP, neu yrru e-bost at marinelicensing®

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: DML2166

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo. Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu a'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar 61 golygu manylion personol, yn unol a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i'r ymgeisydd.

Attachments

HAV2310831.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices