Search for more Public Notices in your area
Traffic

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.22) ORDER 2022

Notice ID: HAV2316310

Notice effective from
26th January 2022 to 25th February 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN 2019 (AMRYWIAD RHIF 22) I ORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU PARCIO, AROS A LLWYTHO)
(CYDGRYNHOI) 2022 Rhoddir RHYBUDD trwy hyn bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud Gorchymyn ar 21.dydd o fis lonawr 2022 yn unol a'i bwerau dan Adrannau 1,2, 4, 32, 35,45, 46, 49, 53,101,102,124 a rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 (My Ddeddf) fel y'i diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf2004"), a holl bwerau galluogi eraill y Ddeddf.
Mae'r Gorchymyn yn diwygio ymhellach "Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Parcio, Aros a Llwytho) (Cydgrynhoi) 2011" ac amrywiadau dilynol, ac yn cyflwyno cyfyngiadau aros newydd, amrywio ac/neu ddiddymu cyfyngiadau aros sy'n bodoli eisoes ar y darnau o'r ffyrdd hynny a restrir yn yr Atodfen a gysylltir a hyn.
Daw'r Gorchymyn i rym ar .1 dydd o fis Chwefror. 2022 a gellir cael copi oV Gorchymyn, yngnyd a mapiau'n dangos y darnau o ffyrdd yr effeithir arnynt, o'r Adran Draffig drwy e-bostio

Traffic@pemDrokeshire.gov.uk


Caiff unrhyw unigolyn sy'n dymuno codi cwestiwn dros ddilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth sydd ynddo ar sail nad yw o fewn pwerau' r Ddeddf neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio a nwy mewn perthynas a'r Gorchymyn, o fewn chwe wythnos o'r dyddiad a wnaed y Gorchymyn wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn. Dyddiedig yr 26 dydd hwn o fis Chwefror 2022
Darren Tnomas, Pennaeth Seilwaith, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffbrdd ATODLEN
1)Wdig
1.1 Dim aros ar unrhyw adeg Ffordd y Maenordy
Ochr ddwyreiniol - O'i chyffordd a" Stryd Kensington i'r gogledd am bellter o 10 metr.

2) Hwlffordd

2.1 Dileu Dim aros ar unrhyw adeg Stryd yr Ysgubor

Ochr dde-ddwyreiniol - O'r ffin a rhifau 28/30 i'r gogledd am bellter o 17 metr.
2.2 Dim aros 8am - 6pm Bryn Myrddin

Ochr dde-ddwyreiniol - O bwynt gyferbyn S ffin orllewinol yr Orsaf DSn i'r gogledd-ddwyrain i bwynt 81 metr i'r de-orllewin o'r gyffordd a Rhodfa Ellis.
3) Bont Myrddin

3.1 Dim aros ar unrhyw adeg Pare y Coetir
Y ddwy ochr - O'i gyffordd a Heol Penfro, i'r gorllewin am 10 metr
4) Penfro

4.1 Gwahardd aros, llwytho a dadlwytho Heol Fawr
Ochr ogleddol - O bwynt ger rhifau 110/112 i'r dwyrain i bwynt 8 metr iV dwyrain
0 fynedfa Brighton Mews. (Disodli cyfyngiadau aros (linellau melyn dwbl presennol)

fynedfa Brighton Mews. (Disodli cyfyngiadau aros (linellau melyn dwbl presennol)
5) Saundersfoot

5.1 Dim aros ar unrhyw adeg Ragged Staff

Ocnr ddeheuol - O'i chyffordd S Heol Stammers, i'r gorllewin am 20 metr YGlyn
Ochr ddwyreiniol - O'i chyffordd a'r B4316 i'r de-ddwyrain, yna, i'r de-orllewin ar hyd y briffordd gyhoeddus
Ochr orllewinol - i) O'i chyffordd a'r B4316 i'r de-ddwyrain, yna, iV de-orllewin i bwynt 46 metr i'r de-ddwyrain, yna, i'r de-orllewin i ffin eiddo Glenvale if) O bwynt 66 metr i'r de-ddwyrain, yna, i'r de-orllewin o ffin eiddo Glenvale i'r de-orllewin am 30 metr

[Mae'r cyfyngiadau hyn bellach yn weithredol dan Orchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro a byddant yn dod yn gyfyngiadau parhaol dan y Gorchymyn hwn) Swallowtree
Ochr ddwyreiniol - O bwynt 20 metr i'r de o'r fynedfa ogleddol i Swallowtree oddi ar y B4316 i'r de, yna, i'r dwyrain i ddiwedd y briffordd gyhoeddus
5.2 Dim aros ar unrhyw adeg rhwng 1 Mehefin a 30 Medi YGlyn

Ochr orllewinol - O bwynt 46 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain o ffin Glenvale,
1 gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 20 metr. (Mae'r cynnig hwn yn newid y cyfyngiadau presennol i ddarparu parcio ychwanegol y tu allan i'r tymor brig)

gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 20 metr. (Mae'r cynnig hwn yn newid y cyfyngiadau presennol i ddarparu parcio ychwanegol y tu allan i'r tymor brig)
PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.22) ORDER 2022
NOTICE is hereby given that on the 21st day of January 2022 Pembrokeshire County Council made an Order in exercise of its powers under Sections 1, 2,4, 32, 35,45, 46,49, 53,101,102,124 and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act) as amended, the provisions of the Traffic Management Act 2004 £'the 2004 Act ), and of all other enabling powers of the Act. The Order further amends the "Pembrokeshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Order 2011 and subsequent variations, and will introduce new or amend existing restrictions on those lengths of road as contained in the Schedule hereto.
The Order will come into operation on the 1rt day of February 2022 and a copy of the Order together with maps showing the lengths of road affected can be obtained from the Traffic Section by e-mailing

Traffic@pembrokeshire.gov.uk

Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order may within six weeks of the date on which the Order was made apply to the High Court for this purpose. Dated this 26th day of January 2022
Darren Thomas, Head of Infrastructure, Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest
SCHEDULE
1) Goodwick

1.1 No waiting at any time Manor Way
East side-from its junction with Kensington Street north for 10 metres.
2) Haverfordwest

2.1 Removal of No waiting at any time Barn Street

South East side - From the boundary of No's 28/30 northwards for 17 metres.
2.2 No waiting 8am - 6pm Merlin's Hill

South East side - from a point opposite the western boundary of the Fire Station north eastwards to a point 81 metres south west of the junction with Ellis Avenue.
3) Merlins Bridge

3.1 No waiting at any time Woodlands Park
Both sides - From its junction with Pembroke Road, west for 10 metres
4) Pembroke

4.1 Prohibition of waiting, loading and unloading Main Street
North side - from a point near no's 110/112 east to a point 8 metres east of Brighton Mew's entrance, (replaces current double yellow line waiting restrictions)
5) Saundersfoot

5.1 No waiting at any time Ragged Staff

South side - from its junction with Stammers Road, westwards for 20 metres The Glen
East side - from its junction with the B4316 in a south east then south west direction for the full length of public highway
West side - i) From its junction with the B4316 in a south east then south west direction to a point 46 metres south east then south west of the boundary of property Glenvale
ii) From a point 66 metres south east then south west of the boundary of property Glenvale south west for 30 meters
(These restrictions are already in place under a Temporary Traffic Restriction Order
and will become permanent in this order)
Swallowtree
East Side - from a point 20 metres south of the northern access to Swallowtree off the B4316 south then east to the end of the public highway
5.2 No waiting at any time I11 June - 30th September The Glen

West side - from a point 46 metres south east then south west of the boundary of Glenvale, south west for 20 metres (This proposal changes the current restrictions to provide additional parking out of season)

Attachments

HAV2316310.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices