Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2316264

Notice effective from
26th January 2022 to 25th February 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf./ Ref No. 21/0857/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Cwm Farm, LLAWHADEN, Narberth, Pembrokeshire, SA67 8HP
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr Ryan & Declan Cole, Cole Farms Ltd Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Adeilad Amaethyddol, Llawr Caled a Thrac Mynediad (Okweithredol) / Agricultural Building, Hardstanding and Access Track (Retrospective)
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by; 09/02/2022
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 73 AND REGULATION 10 Rhif cyf. / Ref No. 21/0899/CA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: 2, The Green, LLANGWM,
Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 4HS
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: John and Maggie Chaplin Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Dymchwel adeiladau allanol atodol presennol yn y cefn, gydag ystafell amlbwrpas newydd, Swyddfa Gartref, a maes parcio Carport. / Demolition of existing rear ancillary outbuildings, with replacement utility room, Home office, and Carport parking area. Mae'r uchod o fewn Ardal Gadwraeth / The above fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 16/02/2022
RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10
TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 21/0831/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Medieval Chapel, 69A, Main Street, Pembroke, Pembrokeshire, SA71 4DA Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: Mr Charles Mangles Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad / For permission for: Newidiadau / Alterations
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig /
The above directly affect /affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by:
ismam
Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 26/01/2022
Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi
ar-lein yn

wvvw.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr
Gwasnaethau Cymunedol
(Gan ddyfynnu cyfetrnod) yn y cyfeiriad canlynol:
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Penfro,
SA61 1TP
Anyone who wishes to make representations about these applications can submit
their comments on-line at

www.pembrokeshire.gov.uk

or write to the Director of
Community Services (quoting reference) at the following address:
County Hall,
Haverfordwest,
Pembrokeshire
SA61 1TP
Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2316264.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices