Search for more Public Notices in your area
Traffic

THE COUNTY OF PEMBROKE (SOUTH ROAD, PEMBROKE) (PROHIBITION OF DRIVING & TRAFFIC RESTRICTIONS) ORDER 2022 AND NOTICE TO PROVIDE TRAFFIC CALMING FEATURES. NOTICE

Notice ID: HAV2316482

Notice effective from
26th January 2022 to 25th February 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL
GORCHYMYN SIR BENFRO (SOUTH ROAD, PENFRO) (GWAHARDD GYRRU A CHYFYNGIADAU TRAFFIG) 2022 A HYSBYSIADI DDARPARU NODWEDDION GOSTEGU TRAFFIG.
Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud gorchymyn o dan adrannau 1(1), 2(1) i (3) a 4(2) o a Rhan IV o Atodlen a (2) a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"), ac effaith hyn fydd gwahardd gyrru (ac eithrio beiciau pedalau) ar hyd y ffbrdd honno a gynhwysir yn Atodlen 1 i'r hysbysiad hwn. Mae'r Cyngor hefyd, wrth arfer y pwerau a roddir gan adran 90A o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn cynnig darparu croesfan uwch fel y nodir yn Atodlen 2 i'r hysbysiad hwn. Bwriedir gosod cyfyngiadau aros llinellau melyn dwbl y naill ochr i'r groesfan uchel i wahardd parcio fel y nodir yn Atodlen 3 i'r hysbysiad hwn.
Ceir manylion llawn yn y gorchymyn drafft, y gellir edrych arno ar-lein, ynghyd 3 map yn dangos y rhan o ffordd yr effeithir ami, yn rttps://

www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddio-

tnraffig-ffyrdd
Gellir gwneud unrhyw wrthwynebiad neu sylwadau mewn perthynas S'r cynigion uchod, ynghyd a'r seiliau dros eu gwneud, naill ai trwy lenwi'r ffurflen adborth ar-lein neu yn ysgrifenedig i'r islofnodedig erbyn 16 Chwefror 2022. Dyfynnwch: SOUTH RD Dyddiedig y 26ain diwrnod hwn o lonawr 2022 Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro
__ATODLEN 1_
0 bwynt tua 61 metr i'r gogledd-orllewin o West Street i bwynt 68 metr i'r de-ddwyrain o gyffordd South Road a Merchants Park, sef pellter o tua 11 metr.

South Road (bydd eithriad yn cael ei roi yn y gorchymyn traffig i ganiatau traffig
1 deithio dros y rhan hon o'r ffordd mewn argyfwng, er enghraifft llifogydd ar y comin neu o dan gyfarwyddyd swyddog heddlu mewn iwnifform neu weithredydd rheoli traffig cymwys dan gyfarwyddyd)

deithio dros y rhan hon o'r ffordd mewn argyfwng, er enghraifft llifogydd ar y comin neu o dan gyfarwyddyd swyddog heddlu mewn iwnifform neu weithredydd rheoli traffig cymwys dan gyfarwyddyd)
ATODLEN 2
Lleoliad
Math
South Road
Ar bwynt 61 metr i'r gogledd-orllewin o West Street a 68 metr Bwrdd croesi uchel 65mm o uchder i'r de-ddwyrain o'r gyffordd S (8900mm o hyd x 3600 o led)

Merchants Park.
_ATODLEN 3_
South Road
Ochrau'r gogledd i) O bwynt 49 metr i'r de-ddwyrain o'r gyffordd 3
a'r de Merchants Park tua'r dwyrain i'r bwrdd croesi uchel ac o'i

amgylch, i bwynt 49 metr i'r de o'r gyffordd I Merchants
I
Park ar ochr ddeheuol y ffordd.
ii) O bwynt 42 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a West Street tua'r gorllewin i'r bwrdd croesi uchel ac o'i gwmpas, i bwynt 42 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a* West Street ar ochr ddeheuol y ffordd.
a*
THE COUNTY OF PEMBROKE (SOUTH ROAD, PEMBROKE) (PROHIBITION OF DRIVING & TRAFFIC RESTRICTIONS) ORDER 2022 AND NOTICE TO PROVIDE TRAFFIC CALMING FEATURES. NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose to make an Order under Sections 1 (1), 2(1) to (3) and 4(2) of and Part IV of Schedule and (2) and parts III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulations Act 1984 ("the Act"), the effect of which will be to prohibit driving (except for Pedal Cycles) along that length of road contained in the Schedule 1 to this notice.
The Council also propose, in exercise of the powers conferred by Section 90A of the
Highways Act 1980, to provide a raised crossing as detailed in Schedule 2 to this notice.
It is intended to install double yellow line waiting restrictions either side of the raised
crossing to prohibit parking as detailed in schedule 3 to this notice.
Full details are contained in the draft Order, which together with a map showing the
length of road affected, may be examined online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-


public-notices
Any objection or representation in respect of the above proposals, together with the grounds on which it is made, by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned by the 16th day of February 2022. Please quote: SOUTH RD Dated this 26th day of January 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council
SCHEDULE 1
From a point approximately 61 metres north west of West Street to a point 68 metres south east of the junction of South Road & Merchants Park, a distance of approximately 11 metres. South Road (an exemption will be put in the Traffic Order to permit traffic to travel over this section of road in the case of an emergency, for example flooding on The Common or under the direction of a Police Officer in uniform or qualified Traffic Management Operative under instruction) SCHEDULE 2
Location
South Road
Type
At a point 61 metres north west of West Street & 68 metres South East
65mm high raised crossing table (8900mm long x 3600 wide)
of the junction Merchants Park.
SCHEDULE 3
South Road
North i) From a point 49 metres south east of the junction with Merchants & South Park eastwards to and around the raised table to a point 49 metres sides south of the junction with Merchants Park on the south side of the road ii) From a point 42 metres north west of the junction of West street westwards to and around the raised table to a point 42 metres north west of the junction of West Street on the south side of the road

Attachments

HAV2316482.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices