Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12

Notice ID: HAV2321932

Notice effective from
2nd February 2022 to 4th March 2022

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12 Rhif cyf./ Ref No. 21/0S77/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land at Goodwick Industrial Estate

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that Mr A Davies, ABP Properties Limited Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad / For permission for: Datblygiad Preswyl Arbenigol ar gyfer Llety Pobl Hyn / Specialist Residential Development for Older People's Accommodation. Rhif cyf. / Ref No. 21/0947/PA

Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Land to the south of Uon Card! Bach, Cilgerran, SA43 2TF

Rwy'n hysbysu bod / I give notice that c/o agent, Wales & West Housing Association Limited

Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad / For permission for: Datblygiad preswyl, ynghyd a mynedfeydd cysylltiedig I gerbydau a cherddwyr. He parcio ceir, mannau amwynder, tirlunio a datblygiad atodol: paratoi, clirio, trin ac ailbroffilioV safle, a gosod gwasanaethau a seilwaith newydd. / Residential development, together with associated vehicular and pedestrian accesses, car parking, amenity areas, landscaping and ancillary development: site preparation, clearance, treatment, re-profiling and the installation of new services and infrastructure. MaeV uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a Major Development. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 16/02/2022

Ar ran / On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig/ Dated: 02/02/2022_

Mae pwy bynnag sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ar y cais hwn yn gallu eu rhoi

ar-iein yn

www.pembrokeshire.gov.uk

neu gallant ysgrifennu at y Cyfarwyddwr

Gwasnaethau Cymunedol

(Gan ddyfynnu cyfeirnod) yn y cyfeiriad canlynol:

Neuadd y Sir,

Hwlffordd,

Sir Penfro,

SA61 1TP

Anyone who wishes to make representations about these applications can submit

their comments on-line at

www.pembrokeshlre.gov.uk

or write to the Director of

Community Services (quoting reference) at the following address:

County Hall,

Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu cofnodi ond ni fyddant ar gael yn gyhoeddus. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am gael copTau o unrhyw sylwadau. Caiff y rhain eu darparu yn amodol ar ofynion GDPR, gan hepgor unrhyw wybodaeth bersonol, llofnodion neu ddulliau adnabod. / Any comments you make will be recorded but not made available in the public domain. However, under the Local Government (Access to Information) Act 1985, members of the public may request to receive copies of any comments. These will be provided subject to GDPR requirements applying redactions to any personal information, signatures or means of identification.

Attachments

HAV2321932.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices